La UPC ha cre­at més de 300 em­pre­ses

La Vanguardia (Català) - Diners - - SECTORS -

El Pro­gra­ma In­no­va, cre­at per la Uni­ver­si­tat Po­li­tèc­ni­ca de Ca­ta­lu­nya (UPC) l’any 1998 a fi de fo­men­tar la cul­tu­ra em­pre­ne­do­ra a la uni­ver­si­tat, ha as­ses­so­rat uns 25.000 es­tu­di­ants en els seus plans de ne­go­ci, que han cre­at

330 em­pre­ses i han ge­ne­rat 4.500 llocs de tre­ball. El seu im­pul­sor, el pro­fes­sor Fran­cis­co So­lé Pa­re­lla­da, ac­tu­al­ment ca­te­drà­tic emè­rit de la UPC, re­cor­da que la ini­ci­a­ti­va va ser pi­o­ne­ra en un con­text en què nin­gú no par­la­va d’em­pre­ne­do­ria.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.