VMwa­re: els nú­vols ne­ces­si­ten or­ques­tra­ció

La des­pe­sa glo­bal en softwa­re em­pre­sa­ri­al crei­xe­rà més que el PIB, mal­grat la de­sac­ce­le­ra­ció que ve

La Vanguardia (Català) - Diners - - SECTORS - Nor­ber­to Ga­lle­go

Des del 2011, VMwa­re ce­le­bra ca­da any a Bar­ce­lo­na el seu es­de­ve­ni­ment VMworld Eu­ro­pe. I tor­na­rà el 2019. L’edi­ció d’aquest any va aco­llir 12.000 per­so­nes, que du­rant tres di­es van par­ti­ci­par en unes 500 ses­si­on­si­va­nas­sis­ti­ra­dos­ple­na­ris. Per a qual­se­vol pro­fà que pro­ba­ble­ment des­co­neix el nom d’aques­ta com­pa­nyia amb 600.000 cli­ents, es fa­ria di­fí­cil des­xi­frar les claus de tan­ta ex­ci­ta­ció. En re­a­li­tat, la vo­ca­ció de VMwa­re ha can­vi­at aquests set anys. Po­sa l’ac­cent en la se­va capa­ci­tat per es­ta­blir els fo­na­ments de l’em­pre­sa di­gi­tal; de fet, el leit­mo­tiv re­pe­ti­ten­la con­fe­rèn­cia ha es­tat Di­gi­tal Foun­da­ti­on.

VMwa­re for­ma part del cor­rent ge­ne­ra­lit­zat cap als ser­veis de­nú­vol, però­es­man­té­a­fer­ra­da al seu pas­sat­co­ma­pro­ve­ï­dor de vir­tu­a­lit­za­ció de cen­tres de da­des, que con­ti­nua sent un sò­lid bas­tió dins del seu ne­go­ci.

Pat Gel­sin­ger, pre­si­dent exe­cu­tiu de VMwa­re, va co­men­çar la con­ver­sa par­lant d’eco­no­mia mun­di­al. Quin im­pac­te tin­dria una de­sac­ce­le­ra­ció eco­nò­mi­ca so­bre la des­pe­sa glo­bal en tec­no­lo­gi­es de la in­for­ma­ció? “Els eco­no­mis­tes apun­ten que el crei­xe­ment del PIB es­tà bai­xant. No­sal­tres cre­iem que la des­pe­sa en IT con­ti­nu­a­rà crei­xent el do­ble que el PIB i que la des­pe­sa en softwa­re em­pre­sa­ri­al, que és jus­ta­ment al que ens de­di­quem, crei­xe­rà més que al­tres com­po­nents de la des­pe­sa en IT imolt­més­que elPIB”.

So­bre aques­ta pre­mis­sa es va do­nar su­port a Gel­sin­ger per des­criu­rel’es­tra­tè­gi­a­deVMwa­re.“Hem­pas­sat en pocs anys de vir­tu­a­lit­zar la com­pu­ta­ció [ofi­ci ori­gi­nal de la com­pa­nyia] a vir­tu­a­lit­zar-ho tot al da­ta­cen­ter: la com­pu­ta­ció, per des­comp­tat, però tam­bé l’em­ma­gat­ze­ma- ment i les xar­xes. El nos­tre ne­go­ci es­tà crei­xent sen­se pau­sa, tant en in­gres­sos com en be­ne­fi­cis, a més de gua­nyar quo­ta de mer­cat en to­tes­les­ca­te­go­ri­e­sen­què­tre­ba­llem”.

A l’es­tiu del 2016, VMwa­re va sor­pren­dre els as­sis­tents a VMworl­da­nun­ci­ant la ces­sió au­na em­pre­sa fran­ce­sa, OVH, de la in­fra­es­truc­tu­ra­que ha­via mun­tat­per ser pro­ve­ï­dor de nú­vol i, a can­vi, va ar­ri­bar a un acord amb Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS), lí­der glo­bal de ser­veis al nú­vol per po­ten­ci­ar una ofer­ta de cloud hí­bri­da. Des d’ales­ho­res, per­se­gueix –i en bo­na me­su­ra in­du­eix– la ten­dèn­cia que al mer­cat es co­neix com a mul­ti­cloud. El softwa­re d’or­ques­tra­ció fa pos­si­ble que les em­pre­ses mo­guin les se­ves càr­re­gues de tre­ball (apli­ca­ci­ons i da­des) des dels seus pro­pis cen­tres de da­des als de ter­cers que­pres­ten­ser­veis­de­nú­vol. Ivi­ce­ver­sa. No no­més es trac­ta d’AWS, per cert. VMwa­re­ha­fir­mat re­cent­ment un acord ambA­liC­loud (fi­li­al d’Ali­ba­ba) amb l’ob­jec­tiu d’obrir-li opor­tu­ni­tats de ne­go­ci a laXi­na.

ABar­ce­lo­na es­va anun­ci­ar­co­ma pri­mí­cia una ter­ce­ra ali­an­ça, en aquest cas amb IBM Cloud. Pat Gel­sin­ger re­but­ja que pu­gui con­si­de­rar-se IBM com un com­pe­ti­dor se­cun­da­ri al nú­vol: “Té 1.700 cli­ents, són molts menys que els d’AWS, però són 1.700 grans cli­ents. Men­tre AWS ens fa­ci­li­ta un va­lu­ós abast glo­bal, IBM Cloud és po­ten­ci­al­ment una re­la­ció va­lu­o­sa en pro­fun­di­tat amb aque­lla cli­en­te­la”.

Un al­tre capí­tol d’aquest VMworldEu­ro­pa­va­serl’anun­ci­de Works­pa­ce One In­te­lli­gen­ce, una pla­ta­for­ma­de­ges­ti­ó­de­llocs­de­tre­ball que, re­cor­rent a l’ana­lí­ti­ca i l’au­to­ma­tit­za­ció, op­ti­mit­za la ges-

Les ali­an­ces amb IBM, Ama­zon i Ali­ba­ba re­for­cen el seu pa­per com a apèn­dix dels ser­veis ‘cloud’

tió con­tí­nua, ac­tu­a­lit­za­ció i se­gu­re­tat del parc ins­tal·lat he­te­ro­ge­ni de dis­po­si­tius que to­ta em­pre­sa té en la se­va or­ga­nit­za­ció.

Apro­pò­sit­de la se­gu­re­tat, San­jay Po­o­nen, chi­ef ope­ra­ting of­fi­cer de VMwa­re, va­a­por­ta­ru­na­des­crip­ció co­lo­ris­ta. “Po­sem que hi ha 5.000 pro­ve­ï­dors de se­gu­re­tat, ca­da un d’ell­sin­sis­teix­que­la­se­va­so­lu­ci­óés la mi­llor. Cap met­ge no re­co­ma­na­ria pren­dre 5.000 pas­ti­lles; la clau la tro­bem en la ci­ber­hi­gi­e­ne, que con­sis­teix a aju­dar les em­pre­ses per­què la se­gu­re­tat s’in­te­gri a la in­fra­es­truc­tu­ra”.

.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.