Pre­mi a la mi­llor app

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Ago­ra Ima­ges és es­co­lli­da com la mi­llor apli­ca­ció d’Es­pa­nya de l’any als TheAwards 2018 Nas­cu­da fa un pa­rell d’anys a Bar­ce­lo­na, l’apli­ca­ció per a mò­bils Ago­ra Ima­ges sem­bla dis­po­sa­da a men­jar-se el món, imat­ge per imat­ge. Aca­ba de re­bre el pre­mi a la mi­llor app d’Es­pa­nya el 2018 als guar­dons TheAwards 2018, con­vo­cats per Picka­so i The To­ol. El pre­mi que ha re­but es­tà va­lo­rat en 66.500 eu­ros, i hi con­tri­bu­ei­xen em­pre­ses tec­no­lò­gi­ques de pri­mer ni­vell com Ama­zon Web Ser­vi­ces Ac­ti­va­te, Hu­awei, Snapc­hat, Mo­bi­le World Ca­pi­tal i Ap­ple Se­arch Ads.

Amb més de dos mi­li­ons d’usu­a­ris re­par­tits en 193 pa­ï­sos, Ago­ra Ima­ges és una co­mu­ni­tat glo­bal de fo­to­gra­fia en què els usu­a­ris po­den ven­dre o tro­bar con­tin­gut vi­su­al. Aques­ta apli­ca­ció tam­bé per­met la par­ti­ci­pa­ció en con­cur­sos fo­to­grà­fics. Al ju­li­ol va tan­car una ron­da d’in­ver­sió de 2,05 mi­li­ons d’eu­ros, que se su­men als 625.000 eu­ros que ja va acon­se­guir en una pri­me­ra ron­da.

Al ju­li­ol la ‘start-up’ va tan­car una ron­da d’in­ver­sió de 2,05 mi­li­ons d’eu­ros

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.