La so­lu­ció per als pa­ga­ments di­gi­tals

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Market­pay ofe­reix so­lu­ci­ons de pa­ga­ment in­tel·li­gents per a ne­go­cis di­gi­tals en l’àm­bit de les fi­nan­ces tec­no­lò­gi­ques

Els nous ne­go­cis di­gi­tals mol­tes ve­ga­des re­que­rei­xen flu­xos de pa­ga­ments com­ple­xos que la ban­ca tra­di­ci­o­nal no sem­pre pot re­sol­dre. Market­pay va néi­xer fa dos anys a Bar­ce­lo­na com a so­lu­ció a aquest pro­ble­ma. La start-up cons­tru­eix so­lu­ci­ons de pa­ga­ment in­tel·li­gents per a nous mo­dels de ne­go­cis di­gi­tals, des de market­pla­ces fins a al­tres

fin­tech o ne­o­bancs, pas­sant per

pay­ment ga­teways o pla­ta­for­mes de fi­nan­ça­ment col·lec­tiu.

“Els ne­go­cis di­gi­tals es rein­ven­ten con­tí­nu­a­ment amb mo­dels de transac­ció nous omi­llo- rats, i no­sal­tres hi vo­lem ser pre­sents amb una so­lu­ció que re­sol­gui els flu­xos de pa­ga­ments­més com­ple­xos de ma­ne­ra se­gu­ra, ver­sà­til i fle­xi­ble, adap­tant-nos a les ne­ces­si­tats par­ti­cu­lars de ca­da cli­ent”, de­cla­ra Ri­card Forn, CEO i co­fun­da­dor deMarket­pay. Ac­tu­al­ment l’em­pre­sa emer­gent té més de 50 cli­ents na­ci­o­nals i in­ter­na­ci­o­nals, en­tre els quals des­ta­quen com­pa­nyi­es com Te­le­fó­ni­ca, Dia, Ca­pi­tal Cell i Ser­vi­ha­bi­tat.

“Tre­ba­llem per tot Eu­ro­pa, el Bra­sil, Xi­le i el Reg­ne Unit”, ex­pli­ca Forn. “Avi­at en­tra­rem als Es­tats Units, i ja es­tem co­men­çant ami­rar cap als pa­ï­sos emer­gents”, avan­ça el co­fun­da­dor, que es mos­tra con­ven­çut que “l’im­por­tant per a Market­pay és con­ti­nu­ar crei­xent fo­ra d’Es­pa­nya”.

La start-up, que do­na fei­na a 14 per­so­nes, té du­es grans lí­ni­es de ne­go­ci: “Nous ne­go­cis di­gi­tals que emer­gei­xen amb l’eco­no­mia col·la­bo­ra­ti­va o ne­go­cis de pre­pa­ga­ment, i les no­ves em­pre­ses que van nai­xent al sec­tor de les fin­tech”, ex­pli­ca el CEO de l’em­pre­sa. Els in­gres­sos tam­bé pro­ce­dei­xen de dos ca­nals: “La ven­da del softwa­re per lli­cèn­cia o el co­bra­ment d’una co­mis­sió per la ges­tió dels pa­ga­ments o transac­ci­ons”, afe­geix el co­fun­da­dor.

PIXDELUXE / GETTY

Amb una fac­tu­ra­ció de mig mi­lió d’eu­ros, Market­pay ha re­que­rit una in­ver­sió d’1,5 mi­li­ons d’eu­ros fins ara

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.