Fi­nan­ça­ment eu­ro­peu per a em­pre­ne­do­res

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Ac­ció aju­da el col·lec­tiu a ac­ce­dir a aquests ti­pus d’ajuts

L’agèn­cia per a la com­pe­ti­ti­vi­tat de l’em­pre­sa de la Ge­ne­ra­li­tat, Ac­ció, ofe­ri­rà jor­na­des de for­ma­ció, men­to­ring i as­ses­so­ra­ment a do­nes di­rec­ti­ves per im­pul­sar la pre­sen­ta­ció de can­di­da­tu­res per ac­ce­dir als fons de l’SME Ins­tru­ment de la Co­mis­sió Eu­ro­pea. L’ob­jec­tiu és “aug­men­tar la rà­tio de par­ti­ci­pa­ció de do­nes fun­da­do­res, CEO o di­rec­ti­ves de pi­mes que es pre­sen­ten a aquests fons, ja que ac­tu­al­ment no­més un 11% dels pro­jec­tes que es pre­sen­ten es­tan li­de­rats per do­nes”, se­gons Àn­gels Cha­cón, con­se­lle­ra d’Em­pre­sa i Co­nei­xe­ment, de­par­ta­ment del qual de­pèn Ac­ció. L’SME Ins­tru­ment del pro­gra­ma Ho­rit­zó 2020 de la Co­mis­sió Eu­ro­pea ator­ga ajuts d’en­tre 50.000 eu­ros i 2,5 mi­li­ons d’eu­ros a em­pre­ses amb pro­jec­tes d’in­no­va­ció amb alt po­ten­ci­al de crei­xe­ment in­ter­na­ci­o­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.