As­ses­so­ria per a bo­ti­gues

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Bitphy crea un softwa­re per a la pre­sa de de­ci­si­ons en el ‘re­tail’ Amb l’ob­jec­tiu d’aju­dar el sec­tor re­tail en la pre­sa de de­ci­si­ons, Bitphy ha desen­vo­lu­pat un softwa­re que pro­por­ci­o­na als co­mer­ci­ants in­for­ma­ció d’uti­li­tat grà­ci­es a la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al i al big da­ta. “Les da­des ob­tin­gu­des els aju­den a ajus­tar els ho­ra­ris d’ober­tu­ra al pú­blic o a fer pre­vi­si­ons de ven­des mi­llors, per exem­ple”, ex­pli­ca Jo­an Oller, co­fun­da­dor i an­tic alum­ne d’Esa­de. Oller afir­ma que el seu softwa­re re­du­eix el temps de ges­tió a la­mei­tat i acon­se­gueix que les bo­ti­gues aug­men­tin la ren­di­bi­li­tat més d’un 5%. Bitphy es tro­ba a la in­cu­ba­do­ra de Bar­ce­lo­na Ac­ti­va i fins ara ha acon­se­guit atreu­re 311.000 eu­ros de ca­pi­tal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.