CRÍTICA DIÀLEG D’ABSTRACCIONS

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - Ju­an Bu­fill

Aques­ta tem­po­ra­da la Pig­ment Ga­llery ja­ha­pre­sen­tat tres mos­tres do­bles in­teres­sants. En la pri­me­ra el diàleg era molt con­tras­tat: la sub­til abs­trac­ció de Ju­an Es­cu­de­ro era el con­tra­ri de les so­ci­o­lò­gi­ques pin­tu­res fi­gu­ra­ti­ves de Ja­vi­er Váz­quez, do­cu­ments­popd’es­ce­nes de mas­ses en­pis­ci­nes hi­per­clo­ra­des i en­con­certs pas­ti­llers so­ta el sol. En­la se­go­na van coin­ci­dir les obres de la Do­mi­ni­ca Sánc­hez iRa­monEn­rich. I la mos­tra ac­tu­al reu­neix, so­ta el tí­tol Abstraccions, di­bui­xos, pin­tu­res i co­lla­ges de du­es ar­tis­tes for­ma­des aBar­ce­lo­na. Són la ita­li­a­naRo­san­na Ca­sa­no (1968) i l’ale­ma­nyaAnkeB­la­ue (1967).

Ena­quest cas el diàleg és molt­més­prò­xim i fluid. El­punt de par­ti­da de les­du­es­pin­to­res és el cons­truc­ti­vis­me, però tant

Cons­truc­ti­vis­me allu­nyat dels postu­lats de Tor­resGar­cía

Bla­ue­comCa­sa­no s’han allu­nyat no­ta­ble­ment­dels postu­lats de Tor­res-Gar­cía. L’obra de Bla­ue és mi­ni­ma­lis­ta i es ba­sa en la tex­tu­ra del pa­per i en­la mo­no­cro­mi­ao bi­cro­mia, men­tre que Ca­sa­no com­bi­na a la se­va obra (ve­geu imat­ge) di­fe­rents lí­ni­es com­ple­men­tà­ri­es, ba­sa­des en la ge­o­me­tria, la ma­tè­ria ero­si­o­na­ble i l’evo­ca­ció ar­qui­tec­tò­ni­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.