EXPOSICIÓ GOTHSLAND FA 40 ANYS

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - Car­los Gar­cía-Osu­na

La ga­le­ria Gothsland ce­le­bra el 40è ani­ver­sa­ri am­bu­na exposició deRa­monCa­sas (Bar­ce­lo­na, 1866-1932), un dels prin­ci­pals mo­der­nis­tes ca­ta­lans, com­pos­ta per 30 obres en­tre olis, di­bui­xos i car­tells, amés d’un sin­gu­lar con­junt de 25 ce­rà­mi­ques i unRe­nault del 1902, un pro­to­tip de cot­xe sem­blant al que es re­pro­du­eix a la po­pu­lar obra La cha­feus­se, que de­co­ra la ro­ton­da del Cer­cle del Li­ceu, pro­vi­nent del Mu­seuNa­ci­o­nal de l’Au­to­mò­bil del Go­vern d’An­dor­ra.

La pe­ça més des­ta­ca­da de la mos­tra és La mo­del, re­a­lit­za­da aPa­rís cap al 1900, que re­tra­ta una de les mo­dels més co­tit­za­des i cone­gu­des de la be­lle épo­que, Ma­da­moi­se­lle Clo- Clo, Clo­til­dePig­net, amb­qui San­ti­a­go Ru­siñol va­man­te­nir una re­la­ció sen­ti­men­tal. Tam­bé és no­ta­ble el car­bo­net Da­ma­amb­boà, que pro­ta­go­nit­za la Jú­lia, que va ser la se­va mo­del des del 1905 i des­prés la se­va es­po­sa. Dels tres car­tells que s’ex­hi­bei­xen apa­reix el pri­mer que va ela­bo­rar per a la re­vis­ta Pèl& Plo­ma.

Els tre­balls his­tò­rics de Ca­sas apos­ten per la fi­gu­ra fe­me­ni­na i les com­po­si­ci­ons on s’en­tre­cre­uen l’em­prem­ta de sim­bo­lis­tes i im­pres­si­o­nis­tes fran­ce­sos­comMa­net i De­gas. Hà­bil re­tra­tis­ta, va dur a ter­me una ve­ri­ta­ble re­no­va­ció del gè­ne­re car­te­llís­ti­camb mos­tres clàs­si­ques­comA­nís del Mo­no, Ga­ra­je Cen­tral o Pa­pelBo­er. La se­va fa­ci­li­tat a cap­tar ins­tan­tà­ni­e­sam­bac­ti­tuds i ac­ci­ons el por­ten a pu­bli­car nom­bro­ses il·lus­tra­ci­ons, au­tèn­tics tes­ti­mo­nis grà­fics de l’èpo­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.