L’era de la ban­ca di­gi­ta­lit­za­da

La pre­sèn­cia del BBVA com l’únic gran banc en­tre les 100 em­pre­ses pi­o­ne­res en l’àm­bit di­gi­tal d’Eu­ro­pa de­mos­tra la crei­xent trans­for­ma­ció d’aquest sec­tor

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL - Ale­jan­dro Te­o­do­ro

La his­tò­ria de trans­for­ma­ció se­güent va néi­xe­ram­bun pro­pò­sit. Com­to­tes. “Po­sar a l’abast de tot­hom­les opor­tu­ni­tats de la nos­tra era”, va ex­cla­mar elBBVA­ja fa una dè­ca­da, sa­be­do­ra de la im­por­tàn­cia de des­co­brir, sen­se ex­cep­ció, i en­ten­dre, co­mes com­por­ten les no­ves ge­ne­ra­ci­ons –i les que no ho són tant– en un eco­sis­te­ma di­gi­tal. Tant par­ti­cu­lars­co­mem­pre­ses.

És una his­tò­ria pi­o­ne­ra. D’ac­cep­tar les re­vo­lu­ci­ons. D’avan­çar-se als can­vis. D’adap­tar-se abans que la res­ta. D’in­no­var. De­mi­llo­rar la vi­da de les per­so­nes. El re­flex d’aques­ta no­va –i al­ho­ra llar­ga– tra­jec­tò­ria ha es­tat la re­cent in­clu­sió de l’en­ti­tat en­tre les 100 com­pa­nyi­es eu­ro­pe­es pi­o­ne­res en l’àm­bit di­gi­tal, i es con­ver­teix en l’únic gran banc dins de la llis­ta. El Fi­nan­ci­al Ti­mes, Go­o­gle i un grup d’au­to­ri­tats en l’àm­bit con­ti­nen­tal han re­co­ne­gut l’evo­lu­ció del BBVAen l’ús in­no­va­dor de les no­ves tec­no­lo­gi­es, em­mar­ca­da en una pro­fun­da trans­for­ma­ció cul­tu­ral que s’em­prèn al si de l’en­ti­tat.

Un­can­vi que neix de l’apos­ta glo­bal de la com­pa­nyia per la me­to­do­lo­gia agi­le: una no­va ma­ne­ra de tre­ball mul­ti­dis­ci­pli­na­ri que es ba­sa en el desen­vo­lu­pa­ment de so­lu­ci­ons àgils i en­fo­ca­des a res­pon­dre di­rec­ta­ment a les ne­ces­si­tats dels cli­ents. La mag­ni­tud d’aquest po­si­ci­o­na­ment agi­le és tal que més de 30.000 pro­fes­si­o­nals delBBVA­ja fa­ran ser­vir aques­ta me­to­do­lo­gia a fi­nals d’any i se­rà una de les pri­me­res grans cor­po­ra­ci­ons que es pas­sa­rà a

agi­le. Aques­ta fi­lo­so­fia de tre­ball ha es­cur­çat temps d’exe­cu­ció i en­tre­ga de nous pro­duc­tes. “La pre­mis­sa bà­si­ca d’agi­le és l’em­po­de­ra­ment dels equips mul­ti­dis­ci­pli­na­ris i, per tant, els di­rec­tius han d’apren­dre a dei­xar d’ad­mi­nis­trar i con­ver­tir-se en ser­vant le­a­ders”, ex­pli­ca Pa­lo­ma Te­ja­da, di­rec­to­ra de trans­for­ma­ció di­gi­tal deTa­lent& Cul­tu­ra a Cli­ent So­lu­ti­ons del BBVA.

La in­clu­sió de l’en­ti­tat al su­ple­ment es­pe­ci­al del Fi­nan­ci­al Ti­mes, Eu­ro­pe’s ro­ad to growth, i en la llis­ta

100 Eu­ro­pe­an di­gi­tal pi­o­ne­ers és con­se­qüèn­cia, grà­ci­es en bo­na part per l’apli­ca­ció de la me­to­do­lo­gia

agi­le, per l’ús de tec­no­lo­gi­es­co­mel

big da­ta, la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al, el

mac­hi­ne le­ar­ning, la in­for­mà­ti­ca en nú­vol o el blockc­hain en pro­jec­tes per a par­ti­cu­lars i em­pre­ses. És pre­ci­sa­ment en aquest úl­tim camp on l’en­ti­tat ban­cà­ria es­tà desen­vo­lu­pant múl­ti­ples so­lu­ci­ons per “acom­pa­nyar-les en el seu dia a dia, aju­dant en les se­ves ne­ces­si­tats i de­ci­si­ons es­tra­tè­gi­ques”, tal­com as­se­gu­ren des de la com­pa­nyia. No en va, més d’un90% dels seus cli­ents em­pre­sa­ri­als ja uti­lit­zen els ca­nals di­gi­tals per fer ope­ra­ci­ons de ca­ràc­ter transac­ci­o­nal. En aquest sen­tit, elBBVAen­tén la re­lle­vàn­cia de les pi­mes i em­pre­ses en el con­junt de l’eco­no­mia, co­ma mo­tors de desen­vo­lu­pa­ment del pa­ís i cre­a­dors d’ocu­pa­ció i ri­que­sa. És per ai­xò que des de l’or­ga­nit­za­ció es tre­ba­lla en l’en­for­ti­ment de du­es vi­es­molt clares de tre­ball: el fi­nan­ça­ment i la trans­for­ma­ci­ó­co­ma via per ser més com­pe­ti­tius.

El su­port a les pi­mes i em­pre­ses en ma­tè­ria de fi­nan­ça­ment es ma­te­ri­a­lit­za, per exem­ple, en un mo­del de lí­mits de crè­dit per va­lor de 30.000 mi­li­ons d’eu­ros dis­po­ni­bles per a 170.000 em­pre­ses i pi­mes. El desen­vo­lu­pa­ment d’aquest mo­del de ges­tió es ba­sa en l’apli­ca­ció de big da­ta i fa­ci­li­ta la sim­pli­fi­ca­ció de trà­mit­samb­temps de res­pos­ta més curts que en el pas­sat. Una­de les úl­ti­mes ei­nes des­ta­ca­des és Click&Pay, que pos­si­bi­li­ta la dis­po­si­ció de prés­tecs so­bre un lí­mit es­pe­cí­fic sen­se la ne­ces­si­tat de des­pla­çar-se a una ofi­ci­na fí­si­ca.

Qu­ant a la capa­ci­tat per llan­çar so­lu­ci­ons fo­ca­lit­za­des a la trans­for­ma­ció de les em­pre­ses, elBBVA­ha im­pul­sat ei­nes que bus­quen co­brir to­tes les ne­ces­si­tats en la ges­tió de la tre­so­re­ria de ma­ne­ra di­gi­tal. Un dels ca­sos ésBBVAA­valBox, una so­lu­ció pi­o­ne­ra aEs­pa­nya per sol·li­ci­tar, pre­sen­tar i con­sul­tar avals en lí­nia i am­bla mà­xi­ma se­gu­re­tat. Una al­tra de les no­ve­tats és l’apli­ca­ci­óO­neVi­ew. Aques­ta ei­na, des­prés de cinc me­sos en fa­se de pro­ve­samb 300 cli­ents em­pre­sa­ri­als, és el pri­mer agre­ga­dor fi­nan­cer in­tel·li­gent que ofe­reix una vi­sió glo­bal de la tre­so­re­ria, l’ac­cés a in­for­mes per­so­na­lit­zats i l’elec­ció de la mi­llor ma­ne­ra per fer pa­ga­ments.

L’app nú­me­ro u en l’àm­bit con­ti­nen­tal

ElBBVA­té la­mi­llor app en ban­ca mò­bil d’Eu­ro­pa. L’apli­ca­ció de l’en­ti­tat a Es­pa­nya ha ob­tin­gut el pri­mer lloc en un ràn­quing ela­bo­rat per For­res­ter Re­se­arch grà­ci­es a l’“equi­li­bri per­fec­te en­tre fun­ci­o­na­li­tats ex­haus­ti­ves i una ex­cel·lent ex­pe­ri­èn­cia d’usu­a­ri”. Se­gons l’em­pre­sa d’in­ves­ti­ga­ció de­mer­cats, l’apli­ca­ció mò­bil dis­po­sa d’una “ex­cel·lent fun­ci­o­na­li­tat en to­tes les ca­te­go­ri­es, un am­pli ven­tall de fun­ci­o­na­li­tats de no­va ge­ne­ra­ció i ei­nes per a la ges­tió de les fi­nan­ces per­so­nals”. Ena­ques­ta pre­sent edi­ció del ràn­quing, en què s’han ana­lit­zat les apli­ca­ci­ons de ban­ca mò­bil de dot­ze en­ti­tats eu­ro­pe­es, l’app delBBVA­ha ob­tin­gut una pun­tu­a­ció de 87 so­bre 100, quan la mit­ja­na con­ti­nen­tal se si­tua en 68 punts.

El llan­ça­ment de múl­ti­ples apps per a em­pre­ses es fo­ca­lit­zen a in­cre­men­tar-ne la pro­duc­ti­vi­tat

ISMAEL MARTIN CALDERON / GETTY

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.