La ter­ra de les ‘crazy ide­as’

Apa­rent­ment po­den sem­blar ide­es es­bo­jar­ra­des, però n’hi ha que aca­ben sent ne­go­cis tren­ca­dors: per­què Si­li­con Va­lley con­ti­nua sent un mo­del d’in­no­va­ció

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Pi­er­gi­or­gio M. San­dri

Els úl­tims di­es els ha­bi­tants a San Fran­cis­co han ha­gut de cir­cu­lar pels car­rers pro­te­gits amb una màs­ca­ra per res­pi­rar, so­ta un cel gro­guenc i el fum de les cen­dres dels in­cen­dis que han afec­tat la zo­na.

Però en aques­ta àrea el fu­tur és més clar que mai. Ca­li­fòr­nia, que si fo­su­nes­tat se­ria la se­te­na po­tèn­cia eco­nò­mi­ca mun­di­al, és la ter­ra de les opor­tu­ni­tats, on nei­xen els in­vents dis­rup­tius que pre­te­nen can­vi­ar, ni més ni menys, el fu­tur de la hu­ma­ni­tat.

“Ex­pli­quen­que­a­quí­la­gent­no­té por­de­fra­cas­sar. Com­que­les ca­ses són bai­xes per ra­ons sís­mi­ques, saps que si et ti­res de­pri­mit per la fi­nes­tra no hi ha gai­re al­tu­ra i no et fa­ràs gai­re mal”, diu, fent bro­ma Se­bas­ti­en He­not, que tre­ba­lla en un la­bo­ra­to­ri d’in­no­va­ció de Re­nault Nis­san a Pa­lo Al­to. La mar­ca fran­ce­sa és un cas em­ble­mà­tic: no ven cap cot­xe als EUA, no­més és aquí per in­ves­ti­gar.

Les em­pre­ses ca­li­for­ni­a­nes acos­tu­me­na­ci­ta­ru­na­en­ques­ta­se­gons la qual els exe­cu­tius re­co­nei­xen que un 90% dels pro­jec­tes di­gi­tals “fra­cas­sa a l’ho­ra de com­plir les ex­pec­ta­ti­ves i no pro­por­ci­o­na mi­llo­res subs­tan­ci­als”. La di­fe­rèn­cia la­tro­be­me­nel10% res­tant, que fa­rà­que­el­ne­go­ci­no­crei­xiun10%, si­nó que es mul­ti­pli­qui per deu de ma­ne­ra ex­po­nen­ci­al. Iván Bo­fa­rull, pro­fes­sor d’in­no­va­ció glo­bal d’Esa­de, re­su­meix el con­cep­te d’aques­ta ma­ne­ra. “Els ex­perts so­len mi­rar al pas­sat, amb pa­rà­me­tre­san­tics. En­can­vi, pe­rin­no­va­rés ne­ces­sa­ri des­a­pren­dre i llan­çar so­lu­ci­ons em­pre­sa­ri­als que, fins i tot, po­den so­nar a ci­èn­cia-fic­ció, se­gons l’es­que­ma del ‘què pas­sa­ria si?’ fins a ar­ri­bar a cre­ar un eco­sis­te­ma nou”.

L’es­co­la de ne­go­cis bar­ce­lo­ni­na ha es­ta­blert un acord de part­ner

ship amb la uni­ver­si­tat Sin­gu­la­rity, el cen­tre uni­ver­si­ta­ri més vi­si­o­na­ri dels EUA, fun­dat pel fu­tu­ris­ta Ray Kurzweil, cè­le­bre, en­tre mol­tes al­tres co­ses, per dir que en el fu­tur grà­ci­es als aven­ços tec­no­lò­gics “les per­so­nes tin­dran l’op­ció de viu­re per­s­em­pre”.

A la cos­ta ori­en­tal dels Es­tats Units l’ex­pres­sió que se sent més so­vint és la que fa ser­vir To­bi­as Duschl, ex-Tes­la i ara im­mers en pro­jec­tes es­pa­ci­als: “crazy ide­as”, les ide­es es­bo­jar­ra­des­que­a­quí­són ben­vin­gu­des. Com diu Pas­cal Fi­net­te, de la uni­ver­si­tat Sin­gu­la­rity, es trac­ta d’apos­tar­pe­run­mo­del­de ne­go­ci que si­gui una “bar­re­ja de ca­os i or­dre, te­nint en comp­te que el cost de du­pli­ca­ció, dis­tri­bu­ció i em­ma­gat­ze­ma­ment dels pro­duc­tes ten­deix a ze­ro”. Per ai­xò a Si­li­con Va­lley res­so­nen en­tre els em­pre­sa­ris, en­ca­ra que sem­blin ab­sur­des, fra­ses­com“la­qües­ti­ó­no­és si po­dem con­fi­ar en la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al, si­nó si ella pot con­fi­ar enels­hu­mans” o“i si ja­vis­qués­sim en una re­a­li­tat vir­tu­al?”.

Des de l’em­pre­sa HP, on ara tre­ba­llen a fon­sen­la im­pres­si­ó­en3D, ba­sen­les­se­ves­pre­vi­si­ons­de­ne­go­ci en di­ver­ses ten­dèn­ci­es glo­bals: la rà­pi­da ur­ba­nit­za­ció del pla­ne­ta (set de ca­da deu per­so­nes viu­ran en una urbs el 2050); el sor­gi­ment d’una clas­se mit­ja­na a l’Àfri­ca el 2060 (la mei­tat de la se­va po­bla­ció); l’en­ve­lli­ment de­mo­grà­fic (el col·lec­tiu sè­ni­or tin­drà un po­der ad­qui­si­tiu de 15 bi­li­ons de dò­lars el 2020); l’au­ge dels fre­e­lan­ce (pas­sa­ran a ser un 40% de la for­ça la­bo­ral) i la­hi­per­glo­ba­li­za­ci­ó­de­les da­des (hi hau­rà 20.400 mi­li­ons d’apa­rells con­nec­tats el 2020).

Doncs bé, a Si­li­con Va­lley in­ten­ten tras­lla­dar al ter­reny em­pre­sa­ri­al l’apli­ca­ció d’aquests fe­nò­mens. Ia­quí el ter­reny és fèr­til per­què ai­xò pas­si. “Dos ele­ments ju­gue­na­fa­vor­del­cli­ma­pro­pi­ci­a­la in­no­va­ció a Ca­li­fòr­nia: l’ac­cés al ca­pi­tal i el­marc ju­rí­dic. Per exem­ple, no hi ha cap clàu­su­la que

LADD COMPANY/WARNER BROS / ALBUM

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.