Fai­né: “L’au­to­ri­tat re­si­deix en les per­so­nes, no en els càr­recs”

Isi­dre Fai­né, pre­si­dent de la Fun­da­ció La Cai­xa, lloa la fun­ció so­ci­al dels bancs mi­no­ris­tes

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL -

Els bancs mi­no­ris­tes te­nen una mis­sió so­ci­al en un món can­vi­ant, en què la di­gi­ta­lit­za­ció ac­ce­le­ra els flu­xos d’in­for­ma­ció i és en l’ori­gen de bo­na part del fu­tur de la so­ci­e­tat i dels ob­jec­tius del crei­xe­ment eco­nò­mic. Aques­tes en­ti­tats te­nen l’avan­tat­ge d’ar­ri­bar a tot­hom i, més fins i tot, a aquells que es­tan en un es­tat de ne­ces­si­tat. Isi­dre Fai­né, pre­si­dent de la Fun­da­ció Ban­cà­ria La Cai­xa, aca­bat d’ele­gir pre­si­dent de l’Ins­ti­tut Mun­di­al de Bancs Mi­no­ris­tes (WSBI), ho va ex­po­sar amb clare­dat en l’ac­te en què va ser in­ves­tit amb el nou càr­rec: “Te­nim la mis­sió d’aju­dar les co­mu­ni­tats i les eco­no­mi­es a man­te­nir-se for­tes i pròs­pe­res en un món glo­ba­lit­zat, en es­pe­ci­al aque­lles co­mu­ni­tats que s’en­fron­ten a greus pro­ble­mes, com la po­bre­sa in­fan­til, l’atur, la fal­ta d’ha­bi­tat­ges as­se­qui­bles, les per­so­nes grans, les cu­res pal·li­a­ti­ves i l’ex­clu­sió fi­nan­ce­ra”.

El tam­bé pre­si­dent de la Con­fe­de­ra­ció Es­pa­nyo­la de Cai­xes d’Es­tal­vis, va afir­mar a No­va Del­hi, en el seu dis­curs d’in­ves­ti­du­ra del nou càr­rec que “el WSBI va con­tri­buir a aquest ob­jec­tiu fa­ci­li­tant ac­cés fi­nan­cer a 234 mi­li­ons de nous cli­ents afec­tats per l’ex­clu­sió fi­nan­ce­ra”. Per Fai­né “no­sal­tres, les cai­xes d’es­tal­vis i els bancs mi­no­ris­tes, es­tem sem­pre dis­po­sats a re­col­zar ac­ti­vi­tats i ini­ci­a­ti­ves, si­guin pú­bli­ques o pri­va­des, que es pro­po­sin el desen­vo­lu­pa­ment hu­mà i la mi­llo­ra de la qua­li­tat de vi­da”.

I tot ai­xò en un món on la tec­no­lo­gia im­po­sa la se­va llei i obli­ga a can­vis: “Tot­hom coin­ci­deix que la di­gi­ta­lit­za­ció és una opor­tu­ni­tat que no po­dem dei­xar es­ca­par. La di­gi­ta­lit­za­ció su­po­sa re­vo­lu­ci­o­nar la nos­tra pro­xi­mi­tat amb els cli­ents. Ens ofe­reix la pos­si­bi­li­tat d’acos­tar­nos més a ells i fer que la nos­tra re­la­ció si­gui més pro­fi­to­sa. És una opor­tu­ni­tat ex­tra­or­di­nà­ria, com n’hi ha po­ques en ca­da ge­ne­ra­ció, que ens per­met, a tra­vés de la ban­ca di­gi­tal i mò­bil, in­clou­re un gran nom­bre de per­so­nes, de qual­se­vol lloc del món, en l’eco­no­mia glo­bal”.

Di­gi­ta­lit­zar, però sen­se obli­dar-se del con­tac­te per­so­nal: “La di­gi­ta­lit­za­ció ens ofe­reix el mi­llor dels dos mons: el de les su­cur­sals i el di­gi­tal. O, co­sa equi­va­lent, su­po­sa te­nir en comp­te la in­tel·li­gèn­cia hu­ma­na i la in­tel·li- gèn­cia ar­ti­fi­ci­al”. I po­sats a pen­sar en les per­so­nes, un con­cep­te clar en la ges­tió, que ha de ser des­cen­tra­lit­za­da: “És im­por­tant re­cor­dar que l’au­to­ri­tat re­si­deix en les per­so­nes, no en els càr­recs”.

Fai­né va ex­pli­car en què con­sis­teix la capa­ci­tat de li­de­rat­ge: “Fer créi­xer les per­so­nes, aju­dar-les a pren­dre de­ci­si­ons, cre­ar un bon am­bi­ent de tre­ball, man­te­nir una bo­na co­mu­ni­ca­ció i re­tri­buir-los ade­qua­da­ment”.

A aques­ta con­vic­ció hi ha ar­ri­bat des­prés de re­cor­dar la po­lí­ti­ca de li­de­rat­ge de Jack Welch, “pro­ba­ble­ment el mi­llor di­rec­tiu del se­gle pas­sat, se­gons el pa­rer del di­rec­tiu de La Cai­xa: “Welch de­ma­na­va qua­tre es en les per­so­nes: la e d’energy, vo­lia que els seus em­ple­ats tin­gues­sin ener­gia; la e d’ener­gi­ser, vo­lia que els seus em­ple­ats sa­bes­sin en­co­ma­nar l’ener­gia als al­tres”; la e d’ed­ge, vo­lia que les per­so­nes sa­bes­sin fer la se­va fei­na al lí­mit, és a dir, en si­tu­a­ci­ons com­ple­xes, i, fi­nal­ment, la e d’exe­cu­ti­on, ja que vo­lia que sa­bes­sin com fer les co­ses, i fer-les bé”.

Fai­né va re­cor­dar que la pro­xi­mi­tat dels bancs mi­no­ris­tes amb el cli­ent són el pun­tal d’aques­tes en­ti­tats fi­nan­ce­res, ai­xí com l’ano­me­na­da “in­clu­sió fi­nan­ce­ra”, per un mo­tiu ben sen­zill: “Quan mi­llo­ra la in­clu­sió fi­nan­ce­ra, es capa­ci­ten més per­so­nes, es cre­en més llocs de tre­ball i l’eco­no­mia creix”.

“La di­gi­ta­lit­za­ció ens acos­ta molt més als nos­tres cli­ents i fa la nos­tra re­la­ció més pro­fi­to­sa”

ARXIU

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.