Més rè­cords a NY

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

La­pin­tu­ra deHock­ney­no­va ser l’úni­ca que la set­ma­na pas­sa­da v afer un preu rè­cord ales sub­has­tes de No­va York. En­tre molt salt r es­qua­dres, l’ ex­tra­or­di­na­ri Ho p per C ho p sue y, un dels úl­tims dels anys vint que que­da­va en­mans­pri­va­des, va as­so­lir amb­co­mis­si­ons la xi­fra de 91,8 mi­li­ons de dò­lars a Ch­ris­tie’s, el rè­cord de l’ar­tis­ta en sub­has­ta, i va su­po­sar per a la col·lec­ció d’on pro­ve­nia, la Bar­ney A. Ebsworth, ar­ri­bar als 323 mi­li­ons, la quar­ta pri­va­da més va­lu­o­sa sub­has­ta­da. Més bo­na no­tí­cia va ser la que ens van fil­trar, per­què per sort sem­bla que l’obra ani­rà aun­mu­seu ino aun­ma­gat­zem.

El glo­bal de ven­des d’aquests sis di­es va su­perar els 2.000 mi­li­ons, una xi­fra ex­cel·lent que va si­len­ci­ar els que, fruit d’un­bon­nom­bre­de lots­no­ad­ju­di­cats, qües­ti­o­na­ven si el mer­cat glo­bal de l’art ana­va de bai­xa. Com­tam­bé es va qües­ti­o­nar l’al­tís­si­ma co­tit­za­ció tant delHop­per­com­del ma­teix Hock­ney, que es va ven­dre per 90,3 mi­li­ons, l’obra més­ca­ra d’un ar­tis­ta viu que s’ha ve­nut mai en sub­has­ta: va des­ban­car Jeff Ko­ons. Però és que, a fal­ta d’obres dis­po­ni­bles d’al­tres èpo­ques, comOld Mas­ters, el mer­cat vi­ra ir­re­me­ia­ble­ment cap al con­tem­po­ra­ni, i ai­xò fa que els preus pu­gin.

La­pin­tu­ra deHock­neyés ex­tra­or­di­nà­ria. La­vaig veu­re a laTa­te Bri­tain de Lon­dres fa uns me­sos i so­bre­sor­tia d’en­tre mol­tes al­tres pe­ces se­ves. Ino es trac­ta d’una obra­co­ma­ques­ta de Ko­ons, una es­cul­tu­ra re­cent sus­cep­ti­ble de ser re­pro­du­ï­da in­dus­tri­al­ment. La­pin­tu­ra deHock­neyés ir­re­pe­ti­ble, és d’una èpo­ca molt con­cre­ta, els se­tan­ta, mo­men­ten què l’ar­tis­ta an­glès se’n va aCa­li­fòr­nia i re­tra­ta el se­ua­mant des­prés d’una crua his­tò­ria d’ a mor­que en aquells mo­ments s’ es­ta­va aca­bant. Mal­grat que va ser pin­ta­da fa­amb­prou fei­nes cin­quan­ta anys, s’ha con­ver­tit en ico­na i ja for­ma part de la his­tò­ria de l’art. Com­de­ia lord Du­ve­en, un­dels grans mar­xants de la his­tò­ria, “quan pa­gues car el que­no­té preu, com­pres ba­rat”.

El mer­cat es­tà vi­rant d’una ma­ne­ra clara cap a l’art con­tem­po­ra­ni

Hop­per L’obra Chop su­ey va es­ta­blir un nou rè­cord per a l’ar­tis­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.