La re­co­lli­da de bo­lets, molt po­pu­lar, no es re­fer­ma en­ca­ra com a ne­go­ci

Els ter­ri­to­ris fo­res­tals con­ti­nu­en sen­se treu­re pro­fit de la pos­si­ble ren­di­bi­li­tat d’aquest fong tan pre­uat

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Lo­re­na Far­ràs Pé­rez

Aques­ta tem­po­ra­da de bo­lets es­tà sent una de les mi­llors per als amants d’aquest fong tan pre­uat. Tot i ai­xò, els ter­ri­to­ris fo­res­tals con­ti­nu­en sen­se aca­bar de treu­re pro­fit de la gran aflu­èn­cia de gent que­do­ne­nels bo­lets. No­mé­saCa­ta­lu­nya es re­gis­tra una mit­ja­na d’1,2 mi­li­ons de bo­le­tai­res al cap de l’any, que es con­cen­tren bà­si­ca­ment du­rant els me­sos de se­tem­bre, oc­tu­bre i no­vem­bre. D’aquests 1,2 mi­li­ons de bo­le­tai­res, uns 433.000 hi van més de tres ve­ga­des a l’any i un nom­bre in­de­ter­mi­nat (ja que en­molts ca­sos es trac­ta d’eco­no­mia sub­mer­gi­da) en cu­llen per ven­dre’ls.

S’es­ti­men en 10mi­li­ons d’eu­ros els­di­ners­que­su­po­sen­laim­por­ta­ció i ex­por­ta­ció de bo­lets, 9 la im­por­ta­ció i no­més un l’ex­por­ta­ció. Els bo­lets im­por­tats pro­ce­dei­xen de pa­ï­sos de l’est d’Eu­ro­pa, pe­rò tam­bé d’al­tres re­gi­ons més llu- nya­nes, ex­pli­ca Ju­an Mar­tí­nez, in­ves­ti­ga­dor del con­sor­ci Cen­tre de Ci­èn­cia i Tec­no­lò­gia Fo­res­tal de Ca­ta­lu­nya (CTFC). Mar­tí­nez as­se­gu­ra que, si es ven­gues­sin tots els bo­lets que hi ha als bos­cos ca­ta­lans, es fac­tu­ra­ria una mit­ja­na de 24 mi­li­ons d’eu­ros a l’any. La ma­jor part d’aquests bos­cos es­tan en mans pri­va­des (un 74%), pe­rò els pro­pi­e­ta­ris ra­res ve­ga­des re­ben al­gu­na com­pen­sa­ció pels bo­lets que es cu­llen a les se­ves fin- ques. Una­de les­po­que­s­ex­pe­ri­èn­ci­es­de­co­bra­ment­per­re­col·lec­ció aCa­ta­lu­nya és la de Jo­sep Pin­tó, a Sant Llo­renç de Mo­runys.

El 2012, aquest pro­pi­e­ta­ri fo­res­tal va de­ci­dir tan­car les se­ves 200 hec­tà­re­es de bosc i co­brar 10 eu­ros als que vol­gues­sin anar-hi a collir un mà­xim de 3 qui­lo­grams de bo­lets per per­so­na. L’any de més aflu­èn­cia va ven­dre 160 en­tra­des, pe­rò el­més im­por­tant per a Pin­tó és que han aug­men­tat les es­ta­des al seu ho­tel El Mo­ne­gal, vin­cu­lat a la fin­ca fo­res­tal.

El mi­co­tu­ris­me, en­tès com l’ac­ti­vi­tat tu­rís­ti­ca re­la­ci­o­na­da amb la gas­tro­no­mia, la re­col·lec­ció i la cul­tu­ra mi­co­lò­gi­ca dels fongs sil­ves­tres, és un camp per ex­plo­tar, se­gons l’es­tu­di Els be­ne­fi­cis so­ci­o­e­co­nò­mics, ci­en­tí­fics i po­lí­tics del mi­co­tu­ris­me. Avui dia la ma­jor part del va­lor afe­git s’es­ca­pa de la zo­na de pro­duc­ció.

No­més al­guns ter­ri­to­ris com la pro­vín­cia cas­te­lla­no­lle­o­ne­sa de Sò­ria han sa­but apro­fi­tar el gan­xo dels bo­lets. La in­ves­ti­ga­ció, pu­bli­ca­da a la re­vis­ta ci­en­tí­fi­ca Ecosp­he­re, con­clou que els cer­ca­bo­lets o mi­co­tu­ris­tes es­tan en el cen­tre d’un nou mo­del de ne­go­ci d’eco­tu­ris­me que pot ar­ri­bar a re­vi­ta­lit­zar l’eco­no­mia ru­ral.

L’ob­ten­ció d’in­gres­sos mit­jan­çant la mi­co­sil­vi­cul­tu­ra con­tri­bui­ria a fer que els pro­pi­e­ta­ris fo­res­tals in­ver­tis­sin en els seus bos­cos per aug­men­tar la pro­duc­ti­vi­tat mi­co­lò­gi­ca, ar­gu­men­ta el CTFC. Tot i ai­xò, l’en­ti­tat es la­men­ta que l’ac­tu­al marc le­gis­la­tiu ca­ta­là no be­ne­fi­cia el desen­vo­lu­pa­ment de l’ac­ti­vi­tat mi­co­lò­gi­ca. “Cal que hi ha­gi una nor­ma­ti­va que pro­te­gei­xi el pro­pi­e­ta­ri fo­res­tal, com ja hi és en mol­tes al­tres co­mu­ni­tats au­tò­no­mes”, as­se­nya­la Mar­tí­nez.

PERE DURAN / NORD ME­DIA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.