La cam­pa­nya co­mer­ci­al que ha su­perat elNa­dal

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

El­black­fri­dayés una­re­a­li­ta­tamb tan­ta­for­ça­que pos­si­ble­men­ten poc­temps­nin­gú no­se’npre­gun­ta­rà­e­lo­ri­gen, tal­com­hem fe­tamb­tan­tes­tra­di­ci­ons­nos­tra­des, quea l’ini­ci­se­gur­que­tam­bé­ge­ne­ra­ven­re­buig. Ocre­ieu­que­des­de­s­em­pre­hem­fet­cal­ço­ta­des­mé­sen­llà­del’AltCamp, os’han com­pra­tre­gals­pel­di­a­del­pa­re? Pe­ren­ten­dre­a­quest­fe­no­men, ca­la­na­lit­za­rel per­què­del’èxit­que­té­iels­pro­ble­mes­que se’nde­ri­ven.

Un­dels­fac­tors­clau­pe­ren­ten­dre’n l’ex­pan­sió, és­queim­pli­ca­com­pre­sim­pul­si­ves. Per­po­ten­ci­ar-les, alsEs­tatsU­nits l’aco­te­naun­sol­di­ai­fan­grans­des­comp­tes, co­sa­que­ac­ti­va­le­sà­re­es­més­pri­mi­ti­ves­del­cer­vell, en­tre­les­qualsl’ins­tint­de su­per­vi­vèn­cia, am­bun­mis­sat­ge­clar: si­no t’es­pa­vi­les­pe­ra­le­so­fer­tes, de­mà­ja­no­hi se­ra­ni­el­teu­ve­ít’hau­rà­a­van­çat! El­cer­vell s’ac­ti­va­per­mis­sat­ges­sen­zills­queim­pli­que­nu­na­ac­ci­óim­me­di­a­ta. Al­nos­tre­pa­ís no­hem­vis­ta­ques­te­fec­te­des­bo­cat­per­què he­mes­ti­rat­la­jor­na­da­fin­sal’ab­surd d’ano­me­nar­black­fri­dayo­fer­tes­que­ar­ri­be­na­du­rar­to­tun­mes. Al­ho­ra, l’atrac­tiu de­le­so­fer­tess’ex­pli­ca­més­perl’al­tain­ver­si­ó­pu­bli­ci­tà­ri­a­a­pro­mo­ci­o­nar­la­jor­na­da­que­en­la­re­a­li­tat­de­le­so­fer­tes, que no­so­len­su­pe­ra­rel20%.

N’hem­par­la­tin­ces­sant­ment­per­quèés no­ui­ge­ne­ra­el­re­cur­rent­de­bat­so­bre in­va­si­ó­cul­tu­ral. Per­veu­re’nl’im­pac­te, el ma­teix­di­ven­dres23­vai­ga­na­lit­za­ram­bun pro­gra­ma­que­comp­ta­pa­rau­le­sels­prin­ci­pals­di­a­ris­di­gi­talsd’una­mos­tra­de­deu pa­ï­sos. Vaig­tro­bar­que­alsEs­tatsU­nits, on es­tà­to­tal­men­tins­tau­rat, black­fri­day­no era­el­ter­me­més­re­pe­tit. En­can­vi, al nos­tre­pa­í­sé­so­nes­re­pe­ti­a­més­ve­ga­des fin­sa ar­ri­ba­ra­a­pa­rèi­xer­deu­cops­més que­el­se­güent­ter­me.

El­preu­tam­bén’ex­pli­cal’èxit, ja­que­és un­dels­prin­ci­pals­mo­tors­de­com­pra, pe­rò so­bre­to­tés­la­prin­ci­pal­cau­sa­de­sa­tis­fac­ci­ó­od’enuig. Sen­tir­que­hem­pa­gat­menys perun­pro­duc­te­ens­fa­sen­tir­ven­ce­dor­si aug­men­ta­rel­de­sigd’ad­qui­rir-lo, quan sen­se­la­re­bai­xa­pot­ser­ni­ens­hau­rí­em plan­te­jat­com­prar-lo. La­ment­per­cep­que da­vantd’un­des­comp­te­hi­té­meny­sa per­dre. La­cri­si­no­ens­ha­en­se­nya­ta­qües­ti­o­na­rel­sis­te­ma­de­con­sum; prin­ci­pal­men­tens­ha­en­se­nya­ta­pa­gar­menys­per tot, in­de­pen­dent­ment­del­nos­tre­po­der ad­qui­si­tiu. La­part­ne­ga­ti­va­que­ai­xò com­por­ta­és­com­prar­pro­duc­tes­que sen­se­la­re­bai­xa­ni­ens­hau­rí­em­plan­te­jat d’ad­qui­rir. Pen­sem­que­qua­nes­re­bai­xa un­pro­duc­te­sol­se­ro­per­què­ser­veix­de gan­xo­co­mer­ci­al, oper­què­sen­se­la­re­bai­xa­cos­ta­ri­a­ven­dre’l.

El­fet­de­per­ce­bre’lco­ma­nou­tam­bé­ha aju­da­ta­fer­que­si­guiel­di­a­de­més­ven­des del’any. En­con­tra­po­si­ci­ó­am­bai­xò, tro­bem­les­re­bai­xes­tra­di­ci­o­nals, que­any­re­re any­per­den­po­der d’atrac­ció, tal­com ve­ie­ma­le­sen­ques­tes­que­fem desd’Es­co­di­al ge­ne­ri­al­juny, que cons­ta­te­nu­na cons­tant­da­va­lla­da. Les­re­bai­xes tra­di­ci­o­nals­per- den­for­ça­per­la­de­ses­ta­ci­o­na­lit­za­ci­ói­pel crei­xe­ment­de­llow­cos­ti­el­co­merçe­lec­trò­nic, que­fan­que­tro­bem­preus­re­bai­xats du­rant­totl’any.

La­prin­ci­pal­ra­ó­del­tri­omf­del­black fri­dayés­per­quèé­sa­bans­deNa­dal, pe­rò tam­béé­sel­prin­ci­pal­mal­de­cap­pe­rals co­mer­ci­ants. So­mun­dels­pa­ï­so­seu­ro­peus am­bu­na­des­pe­sa­més­gra­nen­com­pres na­da­len­ques; per­tant, el­co­mer­ci­ant­no ne­ces­si­ta­vau­nes­re­bai­xe­sa­bans­deNa­dal. Aques­ta­cam­pa­nya­té­sen­ti­talsEs­tats Units, ja­que­se­guei­xel­di­ad’Ac­ci­ó­de Grà­ci­es, un­di­a­amb­grans­des­pe­se­sen men­jars. Allà­els­co­mer­ços­ne­ces­si­te­nu­na cam­pa­nya­for­ta­pe­ren­ge­gar­la­cam­pa­nya na­da­len­ca, però­a­quí­ve­nimd’uns­me­sos bas­tant­flui­xo­si­el­black­fri­daya­van­ça­les com­pres­na­da­len­ques, que­su­po­sen­fin­sa un25% de­la­fac­tu­ra­ci­ó­a­nu­al­de­molts co­mer­ci­ants. Per­tant, els­des­comp­tes­fan per­dre­part­del­mar­ge­de­be­ne­fi­ci­iai­xò no­mé­sés­sos­te­ni­ble­pe­ra­comp­ta­des mul­ti­na­ci­o­nals. De­ca­ra­al­con­su­mi­dor­pot fer-nos­com­prar­de­més, ja­que­el­ses­tí­muls­na­da­lencs­fa­ran­que­to­ti­ha­ver-nos fi­ra­tens­sen­tim­for­çat­sa­tor­na­ra­com­prar quan­les­na­da­le­ses­ti­gui­na­tot­vo­lum.

La prin­ci­pal raó de l’èxit és que es fa abans de Na­dal, i tam­bé és el prin­ci­pal mal­de­cap per als co­mer­ci­ants

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.