Go­o­gle i Ap­ple ar­ra­sen en el ‘black fri­day’

La Vanguardia (Català) - Diners - - ECONOMIA DIGITAL -

Les com­pres du­tes a ter­me a Ap­ple Sto­re i al Go­o­gle Play, les cone­gu­des pla­ta­for­mes als te­lè­fons mò­bils on els usu­a­ris com­pren di­fe­rents apli­ca­ci­ons van mar­car un nou rè­cord amb mo­tiu del black fri­day, amb unes ven­des de 76 mi­li­ons de dò­lars als EUA, una xi­fra mai as­so­li­da fins avui. Re­pre­sen­ta un 31% més no no­més res­pec­te al ma­teix dia de l’any pas­sat, si­nó que aques­ta fac­tu­ra­ció su­pera, en un per­cen­tat­ge si­mi­lar, la que es va ob­te­nir el Na­dal del 2017.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.