Unes bo­tes per es­quiar i ca­mi­nar

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Pis­ta Ne­gra Sports co­men­ça­rà a co­mer­ci­a­lit­zar-les el 2020

Les bo­tes d’es­quí pro­por­ci­o­nen la ri­gi­de­sa ne­ces­sà­ria per con­tro­lar i con­duir l’es­quí, pe­rò són for­ça in­cò­mo­des per ca­mi­nar. Aquest in­con­ve­ni­ent té els di­es comp­tats grà­ci­es a l’em­pre­sa emer­gent ca­ta­la­naPis­ta Ne­gra Sports, que ha desen­vo­lu­pat una bo­ta que apor­ta la ri­gi­de­sa que fa fal­ta per es­quia­ramb se­gu­re­tat i que al­ho­ra per­met ca­mi­nar cò­mo­da­ment. Fun­da­da el 2017, Pis­ta Ne­gra Sports pre­veu co­men­çar la co­mer­ci­a­lit­za­ció du­rant la tem­po­ra­da d’es­quí del2020aEs­pa­nya, An­dor­ra i el sud de Fran­ça, imés en­da­vant a es­ca­la eu­ro­pea i alsEUA. La start-up, que co­men­ça­rà una ron­da de fi­nan­ça­ment per a la fa­se d’in­dus­tri­a­lit­za­ció, par­ti­ci­pa en el pro­gra­mad’ac­ce­le­ra­ció Em­pen­ta, im­pul­sat perAc­ció, Esa­de iE­sa­de­creá­po­lis.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.