L’em­pre­sa que por­ta la sa­lut a l’ofi­ci­na

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Biwel desen­vo­lu­pa pro­gra­mes de benes­tar per a em­pre­ses i ara tam­bé per a l’Ins­ti­tut Ca­ta­là de la Sa­lut

“A par­tir dels 30 anys ens tor­nem més se­den­ta­ris, men­gem més mala­ment, te­nim més es­très... En­tre la fei­na, els fills o els pa­res ens fal­ta temps per cui­dar-nos. Vam­veu­re que la so­lu­ció pas­sa­va per por­tar els hà­bits de vi­da sa­lu­da­bles a la fei­na”, ex­pli­caEs­tel Ma­llor­quí, di­rec­to­ra exe­cu­ti­va i fun­da­do­ra deBiwel. Cre­a­da el 2012, aques­ta start-up de Sant Cu­gat desen­vo­lu­pa pro­gra­mes de benes­tar ami­da per a em­pre­ses. Tam­bé ofe­reix for­ma­ci­ons i di­ver­ses pla­ta­for­mes vin­cu­la­de­sam­bla sa­lut a la fei­na, amés de te­nir una me­to­do­lo­gia prò­pia que in­clou la re­a­lit­za­ció de deu mi­nuts d’exer­ci­ci al dia.

Els ser­veis de Biwel són be­ne­fi­ci­o­sos tant per a la sa­lut dels tre­ba­lla­dors­com­per a les em­pre­ses i el con­junt del sis­te­ma sa­ni­ta­ri. “Acon­se­guim un aug­ment d’un30% en l’ac­ti­vi­tat fí­si­ca i una re­duc­ció d’un30% en el temps mit­jà de bai­xes la­bo- rals per tras­torns mus­cu­lo­es­que­lè­tics, i les em­pre­ses ob­te­nen un re­torn de 2 eu­ros per ca­da eu­ro in­ver­tit”, as­se­gu­ra Ma­llor­quí. Ja hi ha més de 30 com­pa­nyi­es que tre­ba­lle­nambBiwel, en­tre les quals des­ta­quen grans fir­mes comSu­ez, FCC, En­co­fra­dos J. Al­si­na, La­cer, Gri­fols, Henkel i Frei­xe­net. Una de les úl­ti­mes a afe­gir-s’hi ha es­tat l’Ins­ti­tut Ca- ta­là de la Sa­lut (ICS), per a qui Biwel ha cre­at una pla­ta­for­ma i apli­ca­ció mò­bil de benes­tar i sa­lut la­bo­ral di­ri­gi­da als més de 40.000 tre­ba­lla­dors de l’ICS. Biwel pre­veu aca­bar l’any am­bu­na fac­tu­ra­ció de 250.000 eu­ros.

L’em­pre­sa emer­gent, que do­na fei­na a sis tre­ba­lla­dors, es­tà tan­cant una se­go­na ron­da de fi­nan­ça­ment per va­lor de 400.000 eu­ros. “Els di­ners ens aju­da­ran a con­ti­nu­ar crei­xent, a tre­ba­llar amb­més em­pre­ses i a ini­ci­ar un pro­jec­te de ciu­tats sos­te­ni­bles”, avan­ça la fun­da­do­ra. Per a l’exer­ci­ci vi­nent, Ma­llor­quí ex­pli­ca que l’ob­jec­tiu és in­ter­na­ci­o­na­lit­zar-se, co­men­çant pel mer­cat sud-ame­ri­cà. Ara ma­teix, Biwel ja és pre­sent en di­ver­sos pa­ï­sos a tra­vés dels seus cli­ents, molts dels quals són mul­ti­na­ci­o­nals.

Ma­llor­quí va cre­ar l’em­pre­sa­am­bu­na in­ver­sió ini­ci­al de 40.000 eu­ros, als quals se’n van afe­gir 40.000 més d’un crè­dit Eni­sa. El 2017 va llan­çar una pri­me­ra ron­da de fi­nan­ça­ment de 185.000 eu­ros, la ma­jor part dels quals van ser apor­tats pel grup At­làn­ti­da, que va en­trar a for­mar part de l’em­pre­sa.

Biwel és li­de­ra­da per Es­tel Ma­llor­quí, que va fun­dar l’em­pre­sa l’any 2014

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.