Comp­ta­dors de llum in­tel·li­gents

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Dex­ma ha desen­vo­lu­pat un softwa­re ba­sat en la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al per aju­dar les em­pre­ses a es­tal­vi­ar ener­gia Es­pe­ci­al­ment pen­sat per a pi­mes i grans cor­po­ra­ci­ons, el softwa­re desen­vo­lu­pat per l’em­pre­sa ca­ta­la­naDex­ma re­co­pi­la da­des de­con­sum d’ener­gia en temps re­al a tra­vés de comp­ta­dors in­tel·li­gents. A par­tir d’aques­tes da­des ofe­reix re­co­ma­na­ci­ons per in­cre­men­tar l’efi­ci­èn­cia sen­se ne­ces­si­tat de fer cap ins­tal·la­ció fí­si­ca. El re­sul­tat: una re­duc­ció de “fins a 10 ve­ga­des el cost de les au­di­to­ri­es ener­gè­ti­ques tra­di­ci­o­nals”, se­gons el di­rec­tor i co­fun­da­dor deDex­ma, Jo­an Pi­nyol. El softwa­re, ba­te­jat EnergyG­ra­der, es co­men­ça­rà a co­mer­ci­a­lit­zar l’any que ve.

Per desen­vo­lu­par aquest pro­jec­teDex­ma­ha re­but l’as­ses­so­ra­ment d’Ac­ció, l’agèn­cia per a la com­pe­ti­ti­vi­tat de l’em­pre­sa ca­ta­la­na, per ac­ce­dir aun mi­li­ód’eu­ros d’aju­da de la Co­mis­sió Eu­ro­pea. Dex­ma, la seu del qual és aBar­ce­lo­na, do­na fei­na a40­tre­ba­lla­dors.

Pi­nyol afir­ma que el softwa­re re­du­eix fins a deu ve­ga­des el cost de les au­di­to­ri­es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.