Tec­no­lo­gia per a la com­pe­ti­ti­vi­tat

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

L’Eu­re­cat ce­le­bra la ter­ce­ra edi­ció del Fu­tu­re In­dustry Con­gress

La in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al, la ro­bò­ti­ca o els bi­o­mar­ca­dors són al­gu­nes de les in­no­va­ci­ons amb­més capa­ci­tat per mo­di­fi­car el fun­ci­o­na­ment de les em­pre­ses i dels eco­sis­te­mes em­pre­sa­ri­als. Ai­xí es va des­pren­dre de la ter­ce­ra edi­ció del Fu­tu­re In­dustry Con­gress, que ha tin­gut lloc aques­ta set­ma­na a l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat. La tro­ba­da l’or­ga­nit­za l’Eu­re­cat amb la fi­na­li­tat d’im­pul­sar l’in­ter­can­vi d’ide­es da­vant els rep­tes que in­tro­du­ei­xen les no­ves tec­no­lo­gi­es. L’ob­jec­tiu fi­nal és que aques­tes no­ves tec­no­lo­gi­es pu­guin ser més com­pe­ti­ti­ves grà­ci­es a la in­no­va­ció. En el con­grés hi van par­ti­ci­par més d’un mi­ler de pro­fes­si­o­nals, va te­nir el pa­tro­ci­ni de Te­le­fó­ni­ca, d’Smart Ca­ta­lo­nia de la Ge­ne­ra­li­tat i deMit­tum i el su­port d’Ac­ció, i hi van col·la­bo­rar 30 en­ti­tats i or­ga­nit­za­ci­ons sec­to­ri­als.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.