Fet amb lla­na d’ove­lles pa­lla­re­ses

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

L’Obra­dor Xis­que­ta aple­ga pas­tors i ar­te­sa­nes en un pro­jec­te d’eco­no­mia so­ci­al i de di­na­mit­za­ció lo­cal del ter­ri­to­ri

Un grup de do­nes del Pa­llars So­bi­rà, far­tes de veu­re com any re­re any es des­a­pro­fi­ta­va la lla­na de les ove­lles, van de­ci­dir co­men­çar a tre­ba­llar per do­nar-hi sor­ti­da. Amb aques­ta idea ini­ci­al va néi­xer fa deu anys l’as­so­ci­a­ció Obra­dor Xis­que­ta, una en­ti­tat sen­se ànim de lu­cre amb la mis­sió prin­ci­pal de pa­gar un preu just a la lla­na dels ra­mats d’ove­lles Xis­que­ta, una ra­ça de pro­tec­ció es­pe­ci­al prò­pia d’aques­ta zo­na del Pi­ri­neu i ca­ta­lo­ga­da en pe­rill d’ex­tin­ció fins a l’any 2009. La se­va fei­na ac­tu­al va molt més en­llà: aju­den a pro­te­gir la ra­ça Xis­que­ta, fan cos­tat a l’ofi­ci de pas­tor, el do­nen a conèi­xer i fo­men­ten nous tei­xits pro­duc­tius i de qua­li­tat mit­jan­çant l’ar­te­sa­nia i la for­ma­ció es­pe­ci­a­lit­za­da.

El pro­jec­te en­glo­ba ara ma­teix 11 ra­mats del Pa­llars So­bi­rà i un del Pa­llars Jus­sà, i tres ar­te­sa­nes. Des que va néi­xer, l’Obra­dor Xis­que­ta ha com­prat­més de 70 to­nes de lla­na per un va­lor de 42.000 eu­ros. “La ma­jor part de la lla­na es des­ti­na a fa­bri­car ma­ta­las­sos”, ex­pli­caMa­ri­o­na Llo­ret, una de les qua­tre vo­lun­tà­ri­es que ti­ren en­da­vant l’as­so­ci­a­ció. “Tam­bé co­mer­ci­a­lit­zem ma­dei­xes de lla­na, en cru i de co­lors, amés de pro­duc­te trans­for­mat, que ve­nem so­ta la mar­ca Xis­que­ta”, afe­geix Llo­ret.

La Xis­que­ta és una ra­ça au­tòc­to­na d’ove­lla que ha­via ar­ri­bat a es­tar en pe­rill d’ex­tin­ció

“Tot es­tà fet amb lla­na i tints cent per cent na­tu­rals”, as­se­gu­ra la re­pre­sen­tant de l’Obra­dor Xis­que­ta. El pro­duc­te es­tre­lla és el jer­sei Pi­ri­neu (a la imat­ge de so­ta), de 130 eu­ros. A ex­cep­ció del jer­sei Pi­ri­neu, que es fa­bri­ca a Igua­la­da, la res­ta de pro­duc­tes (gor­res, colls, llums...) s’ela­bo­ren ar­te­sa­nal­ment.

Les ven­des es fan a tra­vés de la bo­ti­ga en lí­nia de l’as­so­ci­a­ció i a tra­vés de di­ver­ses bo­ti­gues d’ar­te­sa­nia, prin­ci­pal­ment, re­par­ti­des per Ca­ta­lu­nya. Tam­bé mun­ten pa­ra­da en di­ver­ses fi­res. La fac­tu­ra­ció gi­ra al vol­tant dels 42.000 eu­ros.

La ma­jor part dels pro­duc­tes Xis­que­ta es­tan fets a mà amb lla­na i tints na­tu­rals

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.