Banc d’Es­pa­nya: en ver­mell

Er­nes­to Ekai­zer tra­ça un de­mo­li­dor re­lat del pa­per ju­gat pel su­per­vi­sor en la cri­si de Bankia

La Vanguardia (Català) - Diners - - LLIBRES - Jus­to Bar­ran­co

Un lli­bre blanc acos­tu­ma a tra­çar es­ce­na­ris de fu­tur. Un lli­bre ne­gre acos­tu­ma a di­bui­xar els ca­mins equi­vo­cats del pas­sat. Sen­se obli­dar els seus pro­ta­go­nis­tes. Er­nes­to Ekai­zer s’ha em­bar­cat a es­criu­re’n un de molt fosc so­bre la cri­si de Bankia i de les cai­xes d’es­tal­vis. I es­pe­cí­fi­ca­ment so­bre com van fa­llar elBancd’Es­pa­nya i laCo­mis­sió Na­ci­o­nal del Mer­cat de Va­lors als ciu­ta­dans. El re­sul­tat, far­cit d’un ro­sa­ri de noms que en ge­ne­ral no sur­ten gens ben pa­rats –els go­ver­na­dors Jai­me Ca­ru­a­na i Mi­guel Án­gel Fernán­dez Or­dóñez, el sub­go­ver­na­dor Fer­nan­do Res­toy, la pre­si­den­ta de laCNMV, El­vi­ra Ro­drí­guez, per des­comp­tat Ro­dri­go Ra­to, per­ci­tar-ne­al­guns–, ésun­re­lat molt ben cons­tru­ït i en­ca­ra més ben il·lus­trat amb su­cu­len­tes anèc­do­tes so­bre les in­tri­gues i fe­rot­ges guer­res in­ter­nes en­torn del cas Bankia. Un re­lat que re­sul­ta des d’ara tor­ba­dor. Bà­si­ca­ment per­què el ma­teix Ekai­zer in­clou a les pri­me­res pà­gi­nes un qua­dre amb els as­cen­sos­que­ha­n­ex­pe­ri­men­tat­des d’ales­ho­res molts dels pro­ta­go­nis­tes del Banc d’Es­pa­nya.

IEkai­ze­ral­seu­lli­bre­no­par­la­no­més d’in­ac­ció da­vant la bom­bo­lla im­mo­bi­li­à­ria o de ne­gli­gèn­cia a l’ho­ra d’ac­tu­ar. Apun­ta so­bre­tot a l’en­co­bri­ment cons­ci­ent de la si­tu­a­ció re­al de Bankia a la sor­ti­da a Bor­sa per part dels or­ga­nis­mes­que ha­vi­en­de­con­tro­lar-lai­que­a­més­la van or­ques­trar. I na­ci­o­na­lit­zat ja el banc, par­la de la ne­ga­ció per­sis­tent dels su­per­vi­sors so­bre el fet que hi

ha­gués cap in­di­ci que el maig del 2012 s’obri­ri­en les por­tes de l’abis­me­pe­raBanki­ai­pe­rals­pres­su­pos­tos pú­blics. To­ti­quel’ins­pec­tor del Banc d’Es­pa­nya Jo­sé An­to­nio Ca­saus, cap de l’equip d’ins­pec­ció de BFA-Bankia, de­cla­ra que en el pri­mer­tri­mes­tre­del2011el­grup­ja­e­ra “una mà­qui­na de per­dre di­ners” i que es­ta­va en “un punt de no-re­torn”. Sor­ti­ria al ju­li­ol aBor­sa.

Salts en­da­vant per gua­nyar temps per si sor­tia de la cri­si, raó d’Es­tat, sal­var el pres­ti­gi –o el fu­tur– per­so­nal... Ekai­zer re­cor­da que la cri­si de les en­ti­tats fi­nan­ce­res a Es­pa­nya, que no no­més con­sis­ti­a­en­cai­xes­po­li­tit­za­des, com­ha mos­trat la cai­gu­da del Banc Po­pu­lar, ha exi­git ajuts pú­blics de 122.122mi­li­onsd’eu­ros. Comp­ta­bi­lit­zant al­tres su­ports s’acos­ta­ri­en a 300.000 mi­li­ons, un­terç del PIB.

Le­si­mat­ges­que­que­den­del­lli­bre són in­comp­ta­bles. La ba­ta­lla de Res­toy con­tra els seus pro­pis ins­pec­tors­que­són­pè­rits del jut­geAn­dreu. Au­di­to­res que pre­pa­ren els comp­tes que des­prés au­di­ten. El per­mís per­què les cai­xes que in­te­gra­ven Bankia no mos­tres­sin pèr­du­es a l’exer­ci­ci 2010 car­re­gant les se­ves pèr­du­es –9.207 mi­li­ons– con­tra les re­ser­ves i no con­tra el comp­te de re­sul­tats: ai­xí es po­di­en pa­gar els in­teres­sos de les pre­fe­rents, apor­tar a l’obra so­ci­al i pa­gar pels be­ne­fi­cis fal­sos una bo­ni­fi­ca­ció als seus di­rec­tius... de 112 mi­li­ons d’eu­ros. Una al­tra imat­ge im­pa­ga­ble: Fernán­dez Or­dóñez lle­gint les me­mò­ri­es de Gre­ens­pan i di­ent-li a Aris­tó­bu­lo de Ju­an –que li ha pro­po­sat d’en­vi­ar els ins­pec­tors per de­tec­tar la ve­ri­ta­ble si­tu­a­ció dels bancs– que el Mes­tre diu que “un­banc cen­tral no ha d’em­pi­par els ban­quers”.

El 2010 les cai­xes de Bankia per­di­en 9.207 mi­li­ons i se’n van do­nar 112 als di­rec­tius

DANI DUCH

EL LIBRO NEGRO Er­nes­to Ekai­zer Es­pa­sa. Ma­drid, 2018 738 p. | Pa­per 19,90 € | e-bo­ok, 12,99 €

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.