Pres­su­pos­tos de la dis­còr­dia

Des­prés de la ne­ga­ti­va in­de­pen­den­tis­ta, l’únic acord capaç de ga­ran­tir l’es­ta­bi­li­tat eco­nò­mi­ca da­vant un pos­si­ble xoc és PSOE, PP i CS

La Vanguardia (Català) - Diners - - LES CLAUS DEL PODER - Ma­ri­a­no Guin­dal Ma­drid

Els in­de­pen­den­tis­tes ca­ta­lans s’han­dis­pa­ra­tun­tret al­peu­re­but­jant per ra­ons po­lí­ti­ques l’apro­va­ció dels pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat (PGE) per al 2019. Amb la se­va ac­ti­tud s’ha vi­su­a­lit­zat que l’únic pac­te capaç de ga­ran­tir l’es­ta­bi­li­tat eco­nò­mi­ca da­vant un pos­si­ble xoc que ens ve a so­bre és el del bloc cons­ti­tu­ci­o­na­lis­ta. Al­menys ai­xò és el que es co­men­ta en­tre les elits del po­der. La su­ma dels es­cons del PSOE, Par­tit Po­pu­lar iCiu­ta­dans su­po­sen un75% de la so­bi­ra­nia na­ci­o­nal re­pre­sen­ta­da alPar­la­ment.

Un ho­me de l’ex­pe­ri­èn­cia po­lí­ti­ca de Car­les Cam­pu­za­no, por­ta­veu del grup par­la­men­ta­ri ca­ta­là, no s’ha can­sat de re­pe­tir que ésun greu er­ror bar­re­jar les ne­go­ci­a­ci­ons­pres­su­pos­tà­ri­e­sam­bel­pro­cés ju­di­ci­al a què es ve­uen sot­me­sos els di­ri­gents de l’in­de­pen­den­tis­me. Són co­ses di­fe­rents, és tant com bar­re­jar “peres amb po­mes”. Les de­cla­ra­ci­ons de la di­ri­gent d’ERC Mar­ta Ro­vi­ra des del seu re­tir a Gi­ne­bra pre­gun­tant-se, “quan­tes par­ti­des pres­su­pos­tà­ri­es va­len la me­va lli­ber­tat?”, ai­xí sem­bla in­di­car-ho. Se­gons la se­va opinió, “aquests Pres­su­pos­tos con­ti­nu­en sent els d’un Go­vern re­pres­sor”.

Amb aquest ti­pus d’ac­ti­tuds es des­a­pro­fi­ta la­pos­si­bi­li­tat­de­cons­truir un go­vern “a la por­tu­gue­sa” la prò­xi­ma Le­gis­la­tu­ra; un­go­vern pro­gres­sis­ta que pel que sem­bla es­tà fun­ci­o­nant amb cert èxit. Les pos­si­bi­li­tats d’ar­ti­cu­lar un tri­par­ti­taEs­pa­nya­pi­vo­tat­pelPSOEiun al­tre a Ca­ta­lu­nya di­ri­git per ERC les han ti­rat per la bor­da di­ri­gents de po­ca vo­la­da.

És més que evi­dent que aques­ta le­gis­la­tu­ra, des­prés del cop de grà­cia que els di­ri­gents na­ci­o­na­lis­tes in­de­pen­den­tis­tes han do­nat al Go­vern Sánc­hez, es­tà més que es­go­ta­da. L’apro­va­ció pres­su­pos­tà­ria era sim­ple­men­tu­nas­saig ge­ne­ral da­vant la prò­xi­ma le­gis­la­tu­ra, que se­ria on de de­bò es pren­dri­en les grans de­ci­si­ons. Tot el que ca­lia fer era no es­pi­fi­ar-la.

Am­ba­quest fra­càs s’ha po­sat de ma­ni­fest que el “front po­pu­lar” en­tre l’es­quer­ra i els­na­ci­o­na­lis­tes ser­veix per des­truir, pe­rò no per cons­truir. Va per­me­tre en­der­ro­car el go­vern de Ma­ri­a­no Ra­joy, pe­rò no ha ser­vit per apro­var els PGE–que és el que­hau­ri­a­per­mès a Sánc­hez aca­bar la le­gis­la­tu­ra–. Qu­a­nun­ca­mí­que­da­ne­gat, ne­ces­sà­ri­a­ment en cal obrir d’al­tres.

Atès que en po­lí­ti­ca el buit no exis­teix i sem­pre l’om­plen al­tres for­ces, és de su­po­sar que el bloc cons­ti­tu­ci­o­na­lis­ta que va sal­tar pels ai­res amb la mo­ció de cen­su­ra, tor­na­rà a re­com­pon­dre’s l’en­de­mà de les elec­ci­ons.

Tan­ma­teix, Pe­dro Sánc­hez no es do­na per ven­çut. Fins a l’úl­tim mo­ment es­tà in­ten­tant re­com­pon­dre la si­tu­a­ció i de fet el Go­vern es­pa­nyol es­tà tre­ba­llant amb un do­ble es­ce­na­ri. Els mi­nis­te­ris con­ti­nu­en a to­ta mà­qui­na per po­der­pre­sen­tar­da­van­telPar­la­ment els Comp­tes del Reg­ne abans que s’aca­bi el mes de desem­bre. Si no acon­se­guei­xen el su­port par­la­men­ta­ri ne­ces­sa­ri, es pas­sa­rà al “Pla B”. Aquest con­sis­teix a apro­va­run“ma­cro­de­cret llei” d’ac­tu­a­ci­ons pres­su­pos­tà­ri­es que per­me­tri­a­a­pu­jar­les­pen­si­on­si­els sa­la­ris dels fun­ci­o­na­ris, ai­xí com els im­pos­tos i la res­ta de me­su­res pac­ta­de­sambPo­dem.

Una au­tèn­ti­ca pre­sa de pèl, a la qual els na­ci­o­na­lis­tes bas­cos i ca­ta­lans­do­na­ri­en­su­port. Ni­pròr­ro­ga, ni pres­su­pos­tos... un au­tèn­tic nyap!

Pot ser que el bloc cons­ti­tu­ci­o­na­lis­ta, tren­cat per la mo­ció de cen­su­ra es re­fa­ci si hi ha unes elec­ci­ons

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.