Apro­va­rà el Bre­xit pac­tat, el Reg­ne Unit?

La Vanguardia (Català) - Diners - - LES CLAUS DEL PODER - Pe­dro Sas­tre Ji­mé­nez

Les úl­ti­mes set­ma­nes he se­guit amb­gran ex­pec­ta­ció els es­de­ve­ni­ments re­la­tius a la se­pa­ra­ció, no sé si de­fi­ni­ti­va, delReg­ne Unit d’aquest gran in­vent de pros­pe­ri­tat i pau ano­me­nat Unió Eu­ro­pea.

El cas és que, en re­la­ci­ó­amb el prin­ci­pi d’acord acon­se­guit en­tre les du­es parts fa du­es set­ma­nes, no vaig po­der evi­tar la sor­pre­sa per la pe­cu­li­ar en­tre­vis­ta que va fer la res­pec­ta­bleBBCa un alt fun­ci­o­na­ri co­mu­ni­ta­ri. En aques­ta en­tre­vis­ta, el fun­ci­o­na­ri ex­pres­sa­va el seu can­sa­ment per­so­nal i te­di ins­ti­tu­ci­o­nal en re­la­ci­ó­amb­tot el pro­cés i co­men­tant el seu desig de tan­car un acord de­fi­ni­tiu, sig­nar­com­més avi­at mi­llor i “de­di­car els es­for­ços de laUEals nos­tres ve­ri­ta­bles pro­ble­mes”. Al re­por­ter bri­tà­nic no li va agra­dar gai­re la res­pos­ta, ja que va de­ci­dir po­sar fi d’una ma­ne­ra més avi­at brus­ca –o no gai­re bri­tà­ni­ca– a la con­ver­sa.

Aques­ta apa­rent di­fi­cul­tat per vo­ler ac­cep­tar la re­a­li­tat, aques­ta que apun­ta que laUEa­pro­va sen­se es­ca­ra­falls la mar­xa d’un dels so­cis més po­de­ro­sos al­ho­ra que pro­ble­mà­tic en la cur­ta his­tò­ria de la ins­ti­tu­ció, po­dria ser l’avant­sa­la de la re­a­li­tat que se’ns acos­ta.

Ene­fec­te, la Unió Eu­ro­pea va tor­nar a en­vi­ar aques­ta set­ma­na la pi­lo­ta a la teu­la­da bri­tà­ni­ca do­nant el vis­ti­plau, per una­ni­mi­tat i sen­se fis­su­res d’úl­ti­ma ho­ra, a l’acord de re­ti­ra­da del Reg­ne Unit i a la de­cla­ra­ció po­lí­ti­ca so­bre la re­la­ció fu­tu­ra en­tre les du­es parts. La ci­me­ra de caps d’Es­tat i de go­vern va au­to­rit­zar ai­xí un do­cu­ment com­plex i ex­tens, en què es ga­ran­teix, a més, la no exis­tèn­cia d’una fron­te­ra du­ra que di­vi­dei­xi Ir­lan­da i s’acla­reix el pa­per par­ti­cu­lar d’Es­pa­nya en els fu­turs acords en­tre laUEi el Reg­ne Unit en tot el que es­ti­gui re­la­ci­o­na­tambGi­bral­tar. La Unió Eu­ro­pea ha par­lat, i ho ha fet de ma­ne­ra con­tun­dent: l’acord sig­nat és l’únic “pos­si­ble”.

El Go­vern de The­re­sa May, per la se­va part, ara dis­po­sa de du­es set­ma­nes per con­vèn­cer els mem­bres de laCam­bra dels Co­muns­que és aquest, i no un al­tre, l’acord de­fi­ni­tiu que re­gi­rà la se­va re­la­ci­ó­am­blaUEa par­tir del 29 de març del 2019.

La vo­ta­ció, pre­vis­ta en al­gun mo­ment­de la set­ma­na que co­men­ça el 10 de desem­bre, es plan­te­ja pro­ble­mà­ti­ca per­quèMay­no tin­dria el vis­ti­plau d’al­menys 50 di­pu­tats con­ser­va­dors, que s’afe­gi­ri­en als deu del Par­tit Uni­o­nis­ta Ir­lan­dès i a la pràc­ti­ca to­ta­li­tat dels mem­bres la­bo­ris­tes, na­ci­o­na­lis­tes es­co­ce­sos i li­be­ral­de­mò­cra­tes. Al con­tra­ri, n’hi ha que pro­nos­ti­quen que el vot al fi­nal se­rà fa­vo­ra­ble a l’acord, per­què un vot ne­ga­tiu im­pli­ca­ria re­ne­go­ci­ar-lo pre­ci­pi­ta­da­ment –hi po­dria ha­ver més d’una vo­ta­ció– o per la por que su­po­sa el salt cap al que és des­co­ne­gut des­prés de la da­ta lí­mit.

La re­a­li­tat apun­ta a set­ma­nes d’in­cer­te­sa­men­tre s’es­pe­ra la de­ci­sió bri­tà­ni­ca. En aquest im­pas­se con­vé te­nir pre­sent que, en el cas de no de­al, es pot or­ga­nit­zar de­ma­ne­ra or­de­na­da –acords en pa­ral·lel per no in­ter­rom­pre l’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca– o de ma­ne­ra ca­ò­ti­ca, am­bles im­pli­ca­ci­ons que a curt ter­mi­ni tin­drà una de­ci­sió o al­tra en l’eco­no­mia i els mer­cats. Com a op­ci­ons al­ter­na­ti­ves d’úl­ti­ma ho­ra hi ha l’ex­ten­sió de l’ar­ti­cle 50, que fa­ci que el Reg­ne Unit s’es­ti­gui més temps a la UE, o la con­vo­ca­tò­ria d’un al­tre re­fe­rèn­dum. I si al fi­nal el Reg­ne Unit no se n’anés de la UE?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.