DISSENY ANEM DE BO­TI­GUES A MIAMI

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVESALTERNA - Ana Do­mín­guez

De­sign Miami

Me­ri­di­an Ave­nue & 19th Stre­et | Miami Be­ach | Preus: per con­sul­tar | www.desig­n­mi­a­mi.com |

La me­ca del col·lec­ci­o­nis­me de disseny és aMi­a­mi en­tre el 4 i el 9 de desem­bre quan la fi­ra es­pe­ci­a­lit­za­da De­sign Miami (que va créi­xer a la vo­ra de la fi­ra d’art Art Ba­sel) obre les por­tes a un pú­blic pri­vi­le­gi­at que bus­ca pe­ces úni­ques o edi­ci­ons li­mi­ta­des. En­tre els ga­le­ris­tes que hi acu­dei­xen, n’hi ha que s’es­pe­ci­a­lit­zen en jo­ies, gai­re­bé sem­pre pe­ces dis­se­nya­des per ar­tis­tes pe­rò tam­bé mol­ta pro­duc­ció que ha sor­tit dels ta­llers de les grans mar­ques de jo­ie­ria que al se­gle XX van te­nir grans cre­a­dors dis­se­nyant per a ells.

Aques­ta ve­ga­da són cinc les ga­le­ri­es que por­ten jo­ies. Di­di­er Ltd. té la ba­se a Lon­dres i és cone­gut per la gran quan­ti­tat de pe­ces dis­se­nya­des per ar­tis­tes del se­gle XX –pin­tors, es­cul­tors, ar­qui­tec­tes– que acu­mu­la, des de Lu­cio Fon­ta­na fins a Fer­nan­do Bo­te­ro o Ju­lio Le Parc. A Desig­n­Mi­a­mi, des­ta­ca l’in­cre­ï­ble co­lla­ret Ca­cas­tre­llo, amb tres rat­pe­nats d’or i cris­tall de ro­ca, dis­se­nyat per Ro­ber­to Mat­ta el 1974; l’ex­qui­si­da di­a­de­ma d’or amb ba­nyes llau­ra­des, un disseny de Le­o­nor Fi­ni del 1973, i les ar­ra­ca­des ci­nè­ti­ques dis­se­nya­des per Je­sús Ra­fa­el So­to el 1968.

La ga­le­ria d’An­to­ne­lla Vi­la­no­va de Flo­rèn­cia se cen­tra en dis­se­nya­dors que te­nen una in­ter­pre­ta­ció del que és un or­na­ment man­te­nint un alt ni­vell d’exe­cu­ció tèc­ni­ca. Des­ta­quen les pe­ces cre­a­des en una in­tri­ca­da fi­li­gra­na d’or per Ro­bert Bai­nes. De la ga­le­ria Or­na­men­tum de No­va York ens cri­den l’aten­ció els pe­tits ob­jec­tes d’or dis­se­nyats per Bru­no Mar­ti­naz­zi el 2003 o els anells dis­pa­rats de Gui­llem Tell, un disseny de Jo­han­na Dahm del 2011. Fi­nal­ment Si­e­gel­son, de No­va York, apor­ta una ex­cel·lent mos­tra de pe­ces d’al­ta jo­ie­ria en­tre les quals des­ta­quen un co­fre jo­ier art dé­co de cris­tall i la­pis­làt­zu­li sig­nat per Car­ti­er, un co­lla­ret de ro­bins i di­a­mants de Su­zan­ne Bel­per­ron del 1945, i el Tib­bett Sui­te de Lam­bert Brot­hers del 1950.

L’ofer­ta és va­ri­a­da des de tots els punts de vis­ta: del mi­ni­ma­lis­me a l’exu­be­ràn­cia, pas­sant pel con­cep­tu­a­lis­me i el que és pu­ra­ment de­co­ra­tiu. N’hi ha per a tots els gus­tos, tot i que pro­ba­ble­ment no per a to­tes les but­xa­ques.

Agu­lla Cos­mos de Ro­bert Bai­nes (2016) a An­to­ne­lla Vi­la­no­vaart dé­co de Gé­rard San­doz (1927) a Si­e­gel­sonDi­a­de­ma (1973) de Le­o­nor Fi­ni a Di­di­er Ltd.

Co­lla­ret Af­ter An­ni de Li­gia Di­as a Mar­ti­na Si­me­ti

Anell Su­gar de Me­ret Op­pen­heim (1936) a Mar­ti­na Si­me­ti

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.