CRÍTICA D’ART ELOGI DE LA DIVERSITAT

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - Ju­an Bu­fill

De­licARTes­sen

Ga­le­ria Est­her Mon­to­ri­ol | Fins al 12 de ge­ner del 2019 | C/ Di­pu­ta­ció, 339, Bar­ce­lo­na | Preus: en­tre 70 i

3.200 eu­ros | Tel. 93-244-85-21 Qui vul­gui sa­ber com és l’art con­tem­po­ra­ni re­cent bas­tants anys abans que s’ex­po­si –amb un re­tard pru­den­ci­al i no­ta­ble– o fins i tot que no s’ar­ri­bi a ex­po­sar en les ins­ti­tu­ci­ons ar­tís­ti­ques (mu­seus, cen­tres, fun­da­ci­ons), fa­rà bé de vi­si­tar la no­va edi­ció de De­licARTes­sen, la gran exposició col·lec­ti­va in­ter­na­ci­o­nal que pre­sen­ta ca­da any aquests di­es la ga­le­ria Es- ther Mon­to­ri­ol. De­licARTes­sen és una mos­tra se­lec­ti­va d’art en­ca­ra as­se­qui­ble, ja que els for­mats són pe­tits omit­jans. I pen­so que, si el fu­tur no és benè­vol amb al­guns d’aquests ar­tis­tes, no se­rà per­què ells ha­gin fa­llat, si­nó­més avi­at per fal­ta de bons col·lec­ci­o­nis­tes i per al­gu­na­man­can­ça en els res­pon­sa­bles de cer­tes ins­ti­tu­ci­ons cul­tu­rals, que so­vint pre­mi­en, pro­gra­men i di­fo­nen per re­fe­rèn­ci­es, més que no pas per ha­ver-se mo­les­tat a veu­re el mi­llor art ac­tu­al que s’ex­po­sa en al­gu­nes ga­le­ri­es.

Aquest any la tria in­clou gai­re­bé mig mi­ler d’obres de 90 ar­tis­tes. D’aques­tes obres, 450 s’ex­po­sen i es des­ple­guen als dos pi­sos de la ga­le­ria Est­her Mon­to­ri­ol, com si fos­sin cons­tel·la­ci­ons o gai­re­bé es po­dria dir que com si fos­sin ga­là­xi­es de frag­ments sub­jec­tius i ex­pres­sius. Hi tro­bem gai­re­bé to­tes les ma­ne­res, su­ports i es­tils que ofe­reix l’art ac­tu­al. És una llàs­ti­ma que aquest­mo­ment ar­tís­tic tan bri­llant i cre­a­tiu coin­ci­dei­xi amb un mal mo­ment lo­cal pel que fa a col·lec­ci­o­nis­me, mo­der­ni­tat imer­cat ar­tís­tic ge­nuí, no es­pe­cu­la­dor. Em fa­ria fal­ta una pà­gi­na per des­ta­car i des­criu­re les­mi­llors obres d’aques­ta mos­tra. A la imat­ge, una pin­tu­ra de Víc­tor Pé­rez Por­ro.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.