‘El Da Vin­ci xi­nès’

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

El mer­cat xi­nès de l’art ens ofe­ri­rà mol­tes sor­pre­ses els pro­pers anys, ja que en­ca­ra es­tà co­men­çant a des­per­tar-se. La se­va tra­di­ció ar­tís­ti­ca és, en gran part, una gran des­co­ne­gu­da del­món oc­ci­den­tal, que ha ar­ti­cu­lat una his­tò­ria de l’art so­ta el seu pro­pi cà­non. I enel con­tem­po­ra­ni, no­més­co­nei­xem els ar­tis­tes xi­ne­sos que han tin­gut re­cor­re­gut in­ter­na­ci­o­nal.

Aques­ta set­ma­na­hem­sa­but que aCh­ris­tie’s HongKong, la pin­tu­ra de la di­nas­tia Song del se­gle XI, Wo­o­dand Rock, de l’ar­tis­ta Su Shi (1037-1101), es va ven­dre per l’equi­va­lent a 59,2 mi­li­ons de dò­lars. Es trac­ta d’un dels dos únics rot­llos cone­guts de l’ar­tis­ta i eru­dit, cone­gut­com elDaVin­ci xi­nès. L’al­tre rot­llo es tro­ba al Na­ti­o­nal Pa­la­ceMu­seum­de Taiwan.

Les com­pa­ra­ci­on­sam­bel Sal­va­tor Mun­di­ve­nut l’any pas­sat eren ine­vi­ta­bles. La sa­la de sub­has­tes va ba­sar la se­va es­tra­tè­gia de ven­da en el fet que es trac­ta­va “pos­si­ble­ment de la pin­tu­ra xi­ne­sa més­ra­ra i va­lu­o­sa”, per ai­xò va de­ma­nar als que vo­li­en li­ci­tar per l’obraun­di­pò­sit de 20 mi­li­ons que els ator­ga­va una pa­le­ta dau­ra­da, sin­gu­la­rit­zant-los de to­tes les al­tres. Al­guns dub­tes van apa­rèi­xer so­bre la se­va ve­ri­ta­ble au­ten­ti­ci­tat, ja que no s’ha­via ex­hi­bit mai en pú­blic i pro­ve­nia d’una part enor­me in­do­cu­men­ta­da de la col·lec­ció im­pe­ri­al. Fet que no va evi­tar que, des­prés de tres li­ci­ta­ci­ons, l’obra es ven­gués al te­lè­fon pels gai­re­bé 60 mi­li­ons, su­perant el seu preu es­ti­ma­tiu de 51 mi­li­ons, pe­rò lluny dels 140 mi­li­ons que el desem­bre pas­sat van acon­se­guir aPoly Bei­jing, el joc de pin­tu­re­samb­cal·li­gra­fi­es de Qi Bais­hi Twel­ve Lands­ca­pe Scre­ens (1925), que és l’obra xi­ne­sa­més­ca­ra ve­nu­da en sub­has­ta.

Lluny de ser un­re­sul­tat de­ce­be­dor, les pors d’una con­trac­ció del mer­cat ar­tís­tic con­ti­nu­en pla­nant so­bre Àsia, ja que la in­cer­te­sa so­bre la si­tu­a­ció po­lí­ti­ca i eco­nò­mi­ca afe­gi­da a la guer­ra co­mer­ci­al am­bels Es­tatsU­nits i la fal­ta de lli­ber­tats, ja­han pro­vo­cat un cert re­fre­da­ment.

Les pors eco­nò­mi­ques pla­nen so­bre Àsia i so­bre el seu mer­cat ar­tís­tic Un mem­bre de Ch­ris­tie’s ob­ser­va la va­lu­o­sa pin­tu­ra (se­gle XI) ve­nu­da aques­ta set­ma­na a Hong Kong per gai­re­bé 60 mi­li­ons

Ra­ra i va­lu­o­sa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.