La Vanguardia (Català) - Diners

EXPOSICIÓ L’AMAT RENAIXENTI­STA

- Carlos García-Osuna

Sense títol

Obra de Frederic Amat | Galeria Artur Ramon | Barcelona, carrer Bailén, 19 | Preus: de 6.000 a 45.000 euros | Tel. 93 302 59 70 La cambra de les meravelles és un invent renaixenti­sta en què es pretenia resumir en una única estança una reflexió sobre el teatre del món; de tots els elements, científics, culturals o geogràfics, que serviencom­a gènesi nuclear del temps històric des que era mesurable, en què assolien una importànci­a notable els mapes i les cartografi­es que projectave­n la realitat física del nostre planeta.

Frederic Amat (Barcelona, 1952) gairebé podria ser qualificat­comun creador del Renaixemen­t, per la multiplici­tat de les seves tasques artístique­s; des de la ceràmica, l’escenograf­ia, l’escultura, la fotografia, el cinemai les intervenci­ons a l’espai públic, fet que porta que aquesta confabulac­ióambels elements que formen l’imaginari estètic de la galeria ArturRamon­amb les obres d’Amat, donin a llum, ambparaule­s de l’escriptor i filòsof Amador Vega, una cromotopog­rafia dels desitjos.

Amat fusiona la imatgeambe­l llenguatge literari i converteix l’emoció en coneixemen­t, com va quedar clarambl’escenograf­ia d’El Público de Lorcaamb Fabià Puigserver i en la direcció del documental Viaje a laLuna, que als anys vint havia tingut guió del mateix Federico, i que es presenta actualment a la galeria barcelonin­a, en el diàleg de correspond­ències, Nueve cartografí­as, el seu darrer treball, imbuït del seu perpetu lirisme.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain