La in­ves­ti­ga­ció bi­o­mè­di­ca, opor­tu­ni­tat de fu­tur per al pa­ís

L’R+D+I del sec­tor far­ma­cèu­tic con­tri­bu­eix a la sa­lut de les per­so­nes, ge­ne­ra in­ver­sió con­ti­nu­a­da, crea ocu­pa­ció de qua­li­tat i afa­vo­reix el crei­xe­ment eco­nò­mic

La Vanguardia (Català) - Diners - - FÒRUMS - En­ric Tin­to­ré

L’apos­ta per un desen­vo­lu­pa­ment més gran de la in­ves­ti­ga­ció bi­o­mè­di­ca­é­su­na­o­por­tu­ni­tat­de­fu­tur­per al pa­ís ja que fo­men­ta la sa­lut dels ciu­ta­dans, ge­ne­ra­o­cu­pa­ci­ó­de­qua­li­tat i im­pul­sa el­pro­grés eco­nò­mic. Aques­ta és la prin­ci­pal con­clu­sió de les Tro­ba­des a La Van­guar­dia so­bre la re­a­li­tat i els des­a­fi­a­ments de la in­dús­tria far­ma­cèu­ti­ca ce­le­bra­des aques­ta set­ma­na.

Els par­ti­ci­pants en les Tro­ba­des a La Van­guar­dia han es­tat Mar­ga­ri­ta Ló­pez Acos­ta, di­rec­to­ra ge­ne­ral de Sa­no­fi Es­paña; Fi­na Lla­dós, di­rec­to­ra ge­ne­ral d’Am­gen Ibe­ria; Ig­na­si Bi­os­ca, con­se­ller de­le­gat de ReigJo­freiDa­vidSo­la­nes, di­rec­tor ge­ne­ral­deLa­bo­ra­to­risERN.

Mar­ga­ri­ta Ló­pez Acos­ta, des de Sa­no­fiEs­paña, afir­ma­que­el­nos­tre pa­ís té un gran re­co­nei­xe­ment in­ter­na­ci­o­nal en in­ves­ti­ga­ció bi­o­mè­di­ca. La in­ver­sió anu­al del sec­tor far­ma­cèu­tic su­ma 1.150 mi­li­ons d’eu­ros i su­po­sa un 20% de to­ta la Re­cer­ca, De­sen­vo­lu­pa­men­ti In­no­va­ció (R+D+I) que es fa en l’àm­bit in­dus­tri­al. Afe­geix que, tan­ma­teix, hi ha grans pos­si­bi­li­tats de fer molt més. Ai­xò­e­xi­gei­xu­nen­torn­que­si­gui fa­vo­ra­ble, pre­dic­ti­ble i sos­te­ni­ble. Per acon­se­guir-ho, se­gons la se­va opinió, cal més di­à­leg en­tre tots els in­ter­lo­cu­tors: em­pre­ses far­ma­cèu­ti­ques, ad­mi­nis­tra­ci­ons, pro­fes­si­o­nals sa­ni­ta­ris, tant del sec­tor pú­blic­com­del­pri­vat, i as­so­ci­a­ci­ons de pa­ci­ents.

Ex­pli­ca Mar­ga­ri­ta Ló­pez Acos­ta que Sa­no­fi, a es­ca­la­mun­di­al, va in­ver­tir el 2017 5.472mi­li­ons d’eu­ros en in­ves­ti­ga­ció, la qual co­sa su­po­sa gai­re­béun16% de­la fac­tu­ra­ció glo­bal. Afe­geix­que­des­de­la­fi­li­a­les­pa­nyo­la es com­pe­teix am­bla res­ta de seus in­ter­na­ci­o­nals de la mul­ti­na­ci­o­nal, que­és pre­sent amés­de­cent pa­ï­sos, per atreu­re pro­jec­tes d’in­ves­ti­ga­ció. So­bre­a­quest fe­tes­mos­tra bas­tant sa­tis­fe­ta per­què Sa­no­fi Es­paña­el2017­va­a­con­se­guir par­ti­ci­par en més d’un50% dels pro­jec­tes d’R+D+I de la com­pa­nyia a es­ca­la glo­bal. Con­si­de­ra que el gran rep­te és que ca­das­cu­na de les com­pa­nyi­es in­ter­na­ci­o­nals pre­sents a Es­pa­nya tre­ba­lli en el ma­teix sen­tit, ja que ai­xò do­na­ria un gran im­puls al pa­ís.

Da­vid So­la­nes, di­rec­tor ge­ne­ral de La­bo­ra­to­risERN, as­se­nya­la que la ma­jo­ria de les em­pre­ses far­ma­cèu­ti­ques es­pa­nyo­les, per la se­va di­men­sió més pe­ti­ta res­pec­te a les grans mul­ti­na­ci­o­nals del sec­tor, es de­di­quen es­pe­ci­al­ment a l’ano­me­na­da in­ves­ti­ga­ció in­cre­men­tal. Aques­ta bà­si­ca­ment con­sis­teix a desen­vo­lu­par­fór­mu­les­ja exis­tents amb l’ob­jec­tiu de mi­llo­rar la te­ra­pèu­ti­ca­dels­pa­ci­ents. Pe­re­xem­ple, més ra­pi­de­sa d’ac­tu­a­ció, més fa­ci­li­tat d’ús o un in­cre­ment de l’efi­cà­cia i se­gu­re­tat del me­di­ca­ment. El pro­ble­ma és que aquest ti­pus d’in­no­va­ció no té prou re­co­nei­xe­ment per­part­del’Ad­mi­nis­tra­ció, que­va­lo­ra fo­na­men­tal­ment la in­ves­ti­ga­ci­ó­en­nous­prin­ci­pis ac­tius. Se­gons el seu pa­rer ai­xò s’hau­ria de cor­re­gir, ja­que­hi­ha­mol­tes­bo­ne­si­ni­ci­a­ti­ves per a la­mi­llo­ra te­ra­pèu­ti­ca en be­ne­fi­ci dels pa­ci­ents. La ma­ne­ra de fer-ho se­ria que la in­ves­ti­ga­ció in­cre­men­tal que du­en a ter­me les far­ma­cèu­ti­que­s­es­pa­nyo­les­po­gués re­flec­tir-se en els preus dels me­di­ca­ments que es po­sen al mer­cat. “Cal­re­cu­pe­rar el di­à­leg–diu– ique s’en­ten­gui la po­si­ci­ó­de­la in­dús­tria far­ma­cèu­ti­ca es­pa­nyo­la”.

“El­que­és ne­ces­sa­ri –ex­pli­caDa­vid So­la­nes– és que el nos­tre prin­ci­pal cli­ent, que és l’Ad­mi­nis­tra­ció, ga­ran­tei­xi un re­torn su­fi­ci­ent de la in­ver­sió que fa el sec­tor far­ma­cèu­tic per­què pu­gui con­ti­nu­ar amb el seu es­forç in­ves­ti­ga­dor. No vo­lem que ens con­si­de­ri­no­mé­sun­pro­ve­ï­dor de me­di­ca­ments si­nó un so­ci que col·la­bo­ra en el benes­tar ge­ne­ral de la so­ci­e­tat. Quan ai­xò pas­si s’hau­rà fet un gran pas en­da­vant, so­bre­tot per a les em­pre­ses na­ci­o­nals”.

Ig­na­si Bi­os­ca, con­se­ller de­le­gat de Reig Jo­fre, po­sa en re­lleu que la in­dús­tria far­ma­cèu­ti­ca ocu­pa di­rec­ta­ment a Es­pa­nya 40.500 per­so­ne­si­ge­ne­ra 200.000llocs­de­tre­ball in­di­rec­tes d’al­ta qua­li­tat. Afe­geix que té una al­ta capa­ci­tat de crei­xe­ment que po­dria im­pul­sar­se­am­bu­na­le­gis­la­ci­ó­a­de­qua­da­que per­me­ti di­na­mit­zar el sec­tor i que in­cen­ti­vi no­ves in­ver­si­ons pro­duc­ti­ves al pa­ís. “En ai­xò –afe­geix– hau­ria de cen­trar-se l’Ad­mi­nis­tra­ció per­de­sen­vo­lu­par unain­dús­tria far­ma­cèu­ti­ca més po­tent pe­rò –la­men­ta– la le­gis­la­ció que s’ha fet s’ha li­mi­tat fo­na­men­tal­men­ta con­tro­lar el preu dels me­di­ca­ments des del punt de vis­ta del com­pra­dor”.

“De­pèn de les con­di­ci­ons que s’es­ta­blei­xin a par­tir d’ara –in­ter­vé Da­vid So­la­nes– hi hau­rà més o menys capa­ci­tat pro­duc­ti­va i ocu­pa­ció. Si es po­ses­sin les con­di­ci­ons le­gis­la­ti­ves ade­qua­des, la in­dús­tria far­ma­cèu­ti­ca po­dria re­gis­trar un gran desen­vo­lu­pa­ment a Es­pa­nya”.

Fi­na Lla­dós, di­rec­to­ra ge­ne­ral d’Am­gen Ibe­ria, des­ta­ca l’al­ta qua­li­tat dels in­ves­ti­ga­dors es­pa­nyols a es­ca­la mun­di­al. Res­pec­te a aquest fet, as­se­nya­la que la in­dús­tria far­ma­cèu­ti­ca fa una gran apor­ta­ció a la­ge­ne­ra­ci­ód’ocu­pa­ci­ó­de­qua­li­tat. “La qua­li­fi­ca­ció de les per­so­nes que­tre­ba­lle­nen­lain­dús­tri­a­far­ma­cèu­ti­ca –diu– és molt ele­va­da i la se­va­fei­na­é­ses­ta­ble, ja­que­lain­ves­ti­ga­ció re­que­reix temps. En aquest sen­tit ofe­rei­xun­mo­del la­bo­ral que en­cai­xa amb el que el pa­ís ne­ces­si­ta. Per l’ocu­pa­ció que crea, per la in­ver­sió que exi­geix d’un di­la­tat es­pai de temps i per la ri­que­sa que ge­ne­ra, l’R+D+I de la in­dús­tria far­ma­cèu­ti­ca­é­sun­mo­tor­de­de­sen­vo­lu­pa­ment per al pa­ís. Cal­dria po-

Di­à­leg per im­pul­sar la in­ves­ti­ga­ció

És ne­ces­sa­ri fo­men­tar el di­à­leg en­tre la in­dús­tria far­ma­cèu­ti­ca, els ci­en­tí­fics, els pro­fes­si­o­nals sa­ni­ta­ris i l’Ad­mi­nis­tra­ció pú­bli­ca per de­fi­nir les pri­o­ri­tats de la in­ves­ti­ga­ció bi­o­mè­di­ca que con­vé po­ten­ci­ar a Es­pa­nya.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.