Són els mer­cats

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

Els mer­cats fi­nan­cers s’han con­ver­tit en una de les prin­ci­pals vul­ne­ra­bi­li­tats per al crei­xe­ment mun­di­al. Ca­na­lit­zen al­tres in­cer­te­ses, com­la ten­sió co­mer­ci­al o la de­bi­li­tat fi­nan­ce­ra d’al­gu­nes eco­no­mi­es emer­gents. I tam­bé am­pli­fi­quen el can­vi d’ex­pec­ta­ti­ves dels agents eco­nò­mics da­vant l’es­pe­ra­da nor­ma­lit­za­ció mo­ne­tà­ria. El pre­si­dent de l’ECB va de­ma­nar fa di­es més vi­gi­làn­cia so­bre po­ten­ci­als ris­cos i ex­ces­sos als­mer­cats, des­lli­gant­lo de l’es­tric­ta re­gu­la­ció i l’exi­gent su­per­vi­sió que pe­sa so­bre els bancs.

Si mi­rem l’evo­lu­ció dels bancs du­rant la cri­si, les con­clu­si­ons són que te­nen més ca­pi­tal, ni­vells ade­quats de li­qui­di­tat, han re­a­lit­zat un fort ajust de ba­lanç i en ge­ne­ral són més re­si­li­ents. Sem­pre es pot de­ma­nar més, es­pe­ci­al­ment quan es bus­ca de ma­ne­ra im­plí­ci­ta que els bancs ac­tu­ïn co­ma bar­re­ra de con­ten­ció de po­ten­ci­als ris­cos que, en­ca­ra que no pro­ce­dei­xin de la se­va ac­ti­vi­tat, ame­na­cen l’es­ta­bi­li­tat fi­nan­ce­ra acon­se­gui­da­amb­tant d’es­forç.

As­se­gu­rar l’es­ta­bi­li­tat ban­cà­ria no ha de pas­sar obli­ga­tò­ri­a­ment per més re­gu­la­ció, co­sa que di­fi­cul­ta el disseny de la se­va es­tra­tè­gia en un con­text de ver­ti­gi­no­sa di­gi­ta­lit­za­ció que de­ma­nen els cli­ents iambl’ex­cep­ci­o­na­li­tat de tre­ba­lla­ramb­ti­pus d’in­terès ne­ga­tius. Fi­na­lit­zar la unió ban­cà­ria se­ria un pas sig­ni­fi­ca­tiu per re­for­çar la con­fi­an­ça i l’es­ta­bi­li­tat dels di­po­si­tants, li­mi­tant el risc de con­ta­gi des dels mer­cats fi­nan­cers. Amb­su­per­vi­sió i re­so­lu­ció úni­ques, no­més que­da­ria tan­car la ga­ran­tia co­mu­na de di­pò­sits que avan­ça­ria de­ci­di­da­ment cap a una con­so­li­da­ció efi­ci­ent i efec­ti­va dels bancs eu­ro­peus. Cul­mi­nar la unió ban­cà­ria i avan­çar cap al mer­cat únic de ca­pi­tals per­me­tria apai­va­gar bo­na part de les ame­na­ces que s’ob­ser­ven ara als mer­cats fi­nan­cers.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.