Els fons per­den un 3% des del ge­ner

Els di­ners s’allu­nyen tot i que els de ren­da va­ri­a­ble in­ter­na­ci­o­nal van re­bre 5.100 mi­li­ons aquest any

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS - Pri­mo Gonzá­lez

Tot i que el rumb dels mer­cats va ex­pe­ri­men­tar una cer­ta rec­ti­fi­ca­ció po­si­ti­va al no­vem­bre, els fons d’in­ver­sió con­ti­nu­en per­dent cli­en­te­la i pa­tri­mo­ni.

Ai­xò úl­tim en el seu do­ble ves­sant, ja que la va­lo­ra­ció de les car­te­res va re­gis­trar una cai­gu­da de l’or­dre dels 1.430 mi­li­ons d’eu­ros, a la qual s’afe­geix la sor­ti­da ne­ta de di­ners dels in­ver­sors, que van treu­re uns 739 mi­li­ons d’eu­ros en el con­junt del mes. Amb el de no­vem­bre, són tres els me­sos con­se­cu­tius en què es pro­du­ei­xen sor­ti­des de di­ners. En el con­junt dels tres úl­tims me­sos, han aban­do­nat els fons d’in­ver­sió uns 1.500 mi­li­ons d’eu­ros.

En tot cas, en el ba­lanç de l’any, quan s’ana­lit­za el con­junt dels on­ze pri­mers me­sos, el pa­tri­mo­ni ha aug­men­tat en 1.221 mi­li­ons d’eu­ros, aug­ment que es deu en ex­clu­si­va a les en­tra­des ne­tes de ca­pi­tals, per im­port d’uns 10.670 mi­li­ons d’eu­ros. La pèr­dua de va­lor dels ac­tius ges­ti­o­nats pels fons ha es­tat, per tant, con­si­de­ra­ble, uns 9.450 mi­li­ons d’eu­ros. En ter­mes re­la­tius, el va­lor dels fons d’in­ver­sió ha re­tro­ce­dit des de co­men­ça­ment d’any en un 3,05%. Les pèr­du­es més grans en ter­mes de ren­di­bi­li­tat les han su­por­tat els fons de ren­da va­ri­a­ble es­pa­nyo­la i els in­ter­na­ci­o­nals, amb pèr­du­es mit­ja­nes su­pe­ri­ors a un 6% en els dos ca­sos, tot i que en aquests dos ti­pus de fons n’hi ha al­guns amb guanys subs­tan­ci­als, so­bre­tot en la ren­da va­ri­a­ble dels Es­tats Units.

Les sor­ti­des de di­ners aquests tres úl­tims me­sos han es­tat pro­gres­si­ves, ja que els 739 mi­li­ons de di­ners que han sor­tit al no­vem­bre su­peren els prop de 500 mi­li­ons del mes d’oc­tu­bre i dels gai­re­bé 300 mi­li­ons que van sor­tir dels fons el­mes de se­tem­bre.

La re­ac­ció ne­ga­ti­va dels in­ver­sors da­vant l’evo­lu­ció dels mer­cats con­ti­nua cen­trant-se en els fons de per­fil­més de­fen­siu, ja que al no­vem­bre se’n van anar gai­re­bé 500 mi­li­ons d’eu­ros dels fons

Les ca­te­go­ri­es més de­fen­si­ves i con­ser­va­do­res són les que re­gis­tren més sor­ti­des de di­ners

de ren­da fi­xa mix­ta, amb al­tres quan­ti­tats me­nors que van emi­grar des dels fons de re­torn ab­so­lut, els mo­ne­ta­ris i els de ges­tió pas­si­va. El mes que ara s’aca­ba, no­més els fons de ren­da va­ri­a­ble in­ter­na­ci­o­nal han pre­sen­tat en­tra­des ne­tes de di­ners jun­ta­ment amb al­guns de ga­ran­tits.

En el con­junt dels on­ze pri­mers me­sos de l’any, la ren­da va­ri­a­ble in­ter­na­ci­o­nal ha atret poc més de 5.100mi­li­ons d’eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.