Els di­ners sur­ten de les gestores

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

No­més du­es gestores, en­tre les set que te­nen un pa­tri­mo­ni su­pe­ri­or als 10.000 mi­li­ons d’eu­ros, es van sal­var al no­vem­bre de les sor­ti­des de di­ners dels fons d’in­ver­sió que con­tro­len. Bankia i Iber­ca­ja van re­gis­trar en­tra­des ne­tes de ca­pi­tal per im­port, ca­das­cu­na, d’uns 50 mi­li­ons d’eu­ros el mes. La ges­to­ra del Sa­ba­dell va ser la que va re­gis­trar una sor­ti­da de di­ners més im­por­tant en ter­mes nets, poc més de 126 mi­li­ons d’eu­ros. En ter­mes re­la­tius, Co­bas va per­dre al no­vem­bre gai­re­bé un 7% del pa­tri­mo­ni a cau­sa de les sor­ti­des.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.