De­gro­of re­for­ça el seu equip

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

La ges­to­ra De­gro­of Pe­ter­cam ha llan­çat re­cent­ment un nou fons d’in­ver­sió, el DP Mix­to Ren­ta Va­ri­a­ble, amb el qual com­ple­men­ta­rà la se­va ofer­ta al mer­cat es­pa­nyol. En aques­ta oca­sió es trac­ta d’un fons de ren­da va­ri­a­ble mix­ta d’àm­bit in­ter­na­ci­o­nal, amb ín­dex de re­fe­rèn­cia en un dels ín­dexs d’MSCI (Mor­gan Stan­ley). La com­pa­nyia de ges­tió de fons ja dis­po­sa d’un equip de més de 60 pro­fes­si­o­nals des­prés d’ha­ver con­trac­tat di­ver­sos ges­tors pro­ce­dents so­bre­tot del Po­pu­lar per a du­es de les se­ves qua­tre ofi­ci­nes, les de Ma­drid i Pam­plo­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.