Els de­fen­sius li­de­ren les cai­gu­des

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

El grup de fons d’in­ver­sió de­no­mi­nats de “re­torn ab­so­lut”, és a dir, els que ofe­rei­xen un com­pro­mís més es­tric­te en ma­tè­ria de ren­di­bi­li­tats pro­me­ses als in­ver­sors, és un dels que pre­sen­ta aquest any un ni­vell de de­te­ri­o­ra­ment més gran en la se­va ren­di­bi­li­tat, amb una pèr­dua mit­ja­na d’un 3,67% des de co­men­ça­ment d’any, no­més su­perat per al­guns grups de fons de ren­da va­ri­a­ble, in­clo­ent-hi els de ren­da va­ri­a­ble mix­ta. Les op­ci­ons més de­fen­si­ves i con­ser­va­do­res dels fons es­tan pre­sen­tant els úl­tims me­sos uns re­sul­tats ober­ta­ment opo­sats als postu­lats que pre­di­quen.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.