In­ver­tir en fa­mí­li­es

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS - P. G.

Les em­pre­ses amb ges­tió i pro­pi­e­tat ma­jo­ri­tà­ria de ti­pus fa­mi­li­ar crei­xen­més­de­pres­sa­ia­con­se­guei­xen ren­di­bi­li­tats su­pe­ri­ors a les que­ob­te­nen­le­s­em­pre­ses­de­ges­tió no fa­mi­li­ar. Fa anys que Cre­dit Suis­se s’ocu­pa d’aques­ta com­pa­ra­ció i els re­sul­tats his­tò­rics han apor­tat sem­pre con­clu­si­ons si­mi­lars.

En les úl­ti­mes set­ma­nes, Cre­dit Suis­se Ges­ti­ón ha po­sat en mar­xa un nou fons d’in­ver­sió es­pe­ci­a­lit­zat en aquest ti­pus de com­pa­nyi­es, el Cre­dit Suis­se Fa­mily Bu­si­ness, que cen­tra­rà les se­ves in­ver­si­ons en un 90% en ac­ci­ons d’em­pre­ses que tin­guin un mí­nim del 20% del ca­pi­tal en mans de la fa­mí­lia fun­da­do­ra. I que si­guin em­pre­ses co­tit­za­des als mer­cats bor­sa­ris de qual­se­vol pa­ís, tot i que amb es­pe­ci­al ori­en­ta­ció cap a les em­pre­ses eu­ro­pe­es.

“Hem tre­ba­llat amb un uni­vers for­mat per unes 600 em­pre­ses d’aquest per­fil de les quals n’hem se­lec­ci­o­nat­més­de30per­cons­ti­tuir la car­te­ra d’in­ver­sió del fons”, ex­pli­ca Ja­vi­er Su­es­cun, res­pon­sa­ble del fons i ges­tor de ren­da va­ri­a­ble­deC­re­dit Suis­se Ges­ti­ón, la fi­li­al es­pa­nyo­la del grup su­ís es­pe­ci­a­lit­za­da en in­ver­sió col·lec­ti­va. A Es­pa­nya hi ha set em­pre­ses que pre­sen­ten un per­fil co­he­rent amb els ob­jec­tius d’in­ver­sió d’aquest nou fons, és a dir, em­pre­ses d’alt ren­di­ment i amb pre­sèn­cia en l’eco­no­mi­a­glo­bal. Es­trac­tad’In­di­tex, Fer­ro­vi­al, Gri­fols, FCC, Ac­ci­o­na, Al­mi­rall i Me­liá. Fran­ça té 45 em­pre­ses d’aquest ti­pus i Ale­ma­nya 42. La ca­pi­ta­lit­za­ció de les set em­pre­ses es­pa­nyo­les s’acos­ta als 150.000 mi­li­ons­de­dò­lars.

“El fons –as­se­nya­la Su­es­cun– té una fi­lo­so­fia d’in­ver­sió fo­na­men- tal, sen­se­fi­xa­ció es­pe­ci­al per cri­te­ris sec­to­ri­als i de pa­ï­sos. La nos­tra car­te­ra­es­tà­molt­di­ver­si­fi­ca­da, fins i tot en l’as­pec­te sec­to­ri­al. Ara ma­teix, le­s­em­pre­ses­de­con­sum­cí­clic i no cí­clic són les més re­pre­sen­ta­des a la nos­tra car­te­ra”. Una de les co­ses que­més in­teres­sa als ges­tors és el fet que aques­tes em­pre­ses d’ar­re­la­ment fa­mi­li­ar te­nen una es­tra­tè­gia con­ser­va­do­ra i de llarg ter­mi­ni. I van ge­ne­rar l’any pas­sat un 34% més de flu­xos de cai­xa so­bre la in­ver­sió que les al­tres em­pre­ses sen­se con­trol fa­mi­li­ar en el seu ca­pi­tal. Són mo­tius pels quals aquest­ti­pus­de­com­pa­nyi­es­pot­ser una des­ti­na­ció bas­tant atrac­ti­va pera­lain­ver­si­ó­e­nels­fonsd’in­ver­sió de ren­da va­ri­a­ble.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.