La pri­ma de risc es mo­de­ra

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

La pri­ma de risc es­pa­nyo­la (di­fe­rèn­cia en­tre els ti­pus a llarg es­pa­nyols i ale­manys) s’ha mo­de­rat aques­ta set­ma­na fins a si­tu­ar-se a la zo­na dels 120 punts bà­sics, amb el ti­pus a 10 anys a la zo­na del 1,5%. Aques­ta set­ma­na, el Tre­sor no ha fet no­ves sub­has­tes de tí­tols de deu­te pú­blic. Les úl­ti­mes de­cla­ra­ci­ons del pre­si­dent del BCE han acon­se­guit tran­quil·lit­zar els mer­cats so­bre el rumb fu­tur dels ti­pus d’in­terès, que se­gui­ran bai­xos du­rant bas­tant temps a cau­sa del de­bi­li­ta­ment de l’eco­no­mia eu­ro­pea du­rant els úl­tims me­sos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.