Em­ble­ma de Se­at

Se­at de­bu­ta en el seg­ment prè­mi­um del mer­cat amb un au­to­mò­bil de set pla­ces. El Tar­ra­co s’ha desen­vo­lu­pat a Es­pa­nya i es fa­bri­ca a Ale­ma­nya

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA - Ra­mon Or­tiz

Com­ple­tant l’ofer­ta for­ma­da pels mo­dels Aro­na i Ate­ca, la mar­ca es­pa­nyo­la Se­at llan­ça al mer­cat el seu ter­cer re­pre­sen­tant en el seg­ment dels SUV, des­ti­nat a la ca­te­go­ria dels au­to­mò­bils tot­ca­mí que po­den te­nir fins a set se­ients. Una vo­ta­ció po­pu­lar amb més de 140.000 par­ti­ci­pants va ser­vir per­què el nom es­co­llit fos Tar­ra­co, la Tar­ra­go­na ro­ma­na.

El Se­at Tar­ra­co, que es con­ver­teix en el nou em­ble­ma de la mar­ca, és el re­sul­tat del tre­ball fet des de Mar­to­rell, la seu cen­tral de Se­at, on ha es­tat dis­se­nyat i desen­vo­lu­pat. Ara és mo­ment de gau­dir-ne i se­rà pro­du­ït a la fà­bri­ca que el grup Volkswa­gen té a la lo­ca­li­tat ale­ma­nya de Wolfs­burg. És el pri- mer ve­hi­cle de l’ac­tu­al Se­at des­ti­nat a ser el cot­xe prin­ci­pal d’una fa­mí­lia i s’anun­cia com una com­bi­na­ció de tec­no­lo­gia d’avant­guar­da, con­duc­ció àgil i di­nà­mi­ca, con­fort de mar­xa, prac­ti­ci­tat, disseny in­no­va­dor i ele­gàn­cia.

Am­bu­na lon­gi­tud to­tal de 4,73 m, 1,80 m d’am­pla­da i 1,70 m d’al­tu­ra, el nou Tar­ra­co s’iden­ti­fi­ca com un Se­at, pe­rò al­ho­ra in­tro­du­eix un nou llen­guat­ge de disseny per a la­mar­ca, en el qual des­ta­ca una pro­mi­nent gra­e­lla de nou disseny, capaç d’ac­cen­tu­ar la pre­sèn­cia i el ca­ràc­ter del ve­hi­cle. La ge­ne­ro­sa dis­tàn­cia en­tre ei­xos de la se­va pla­ta­for­ma MQB per­met dis­po­sar d’una ha­bi­ta­bi­li­tat ex­tra­or­di­nà­ria, es­co­llir en­tre cinc o set pla­ces i gau­dir d’un­ma­le­ter amb­ca­pa­ci­tat

Dis­po­sa de mo­tors des de 150 fins a 190 CV que es com­bi­nen amb can­vi DSG i trac­ció to­tal 4Dri­ve

Se­at as­se­gu­ra que el nou Tar­ra­co és el ve­hi­cle més es­por­tiu del seu seg­ment

El disseny de la gra­e­lla da­van­te­ra ac­cen­tua la pre­sèn­cia i el ca­ràc­ter del nou SUV de Se­at

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.