Cros­so­ver de set pla­ces

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA -

de 760 li­tres, al qual s’ac­ce­deix per mit­jà d’una con­tra­por­ta elèc­tri­ca amb pe­dal vir­tu­al. Aba­tent els se­ients de les du­es pla­ces poste­ri­ors, el vo­lum útil es pot am­pli­ar fins a un mà­xim de 1.920 li­tres de capa­ci­tat. Els cre­a­dors d’aquest au­to­mò­bil han po­sat tots els seus es­for­ços per acon­se­guir una al­tu­ra del pis del male­ter més bai­xa, una cir­cums­tàn­cia que fa­ci­li­ta les ope­ra­ci­ons de càr­re­ga i des­càr­re­ga.

La con­fi­gu­ra­ció del con­trol di­nà­mic de xas­sís (DCC) as­so­leix el punt mà­xim d’equi­li­bri en­tre la sen­sa­ció d’es­por­ti­vi­tat al vo­lant i una con­duc­ció més cò­mo­da en llargs des­pla­ça­ments. El con­duc­tor pot tri­ar els ajus­tos desit­jats i tam­bé es pot adap­tar de for­ma au­to­mà­ti­ca, mo­di­fi­cant les ca­rac­te­rís­ti­ques en fun­ció del ferm i de l’es­til de con­duc­ció de ca­da usu­a­ri.

La se­gu­re­tat és un punt fort del nou cros­so­ver de Se­at. In­cor­po­ra sis­te­mes com l’as­sis­tent de can­vi in­vo­lun­ta­ri de car­ril i l’as­sis­tent de fre­na­da au­to­mà­ti­ca d’emer­gèn­cia Front As­sist, amb re­co­nei­xe­ment de vi­a­nants i ci­clis­tes. Com a op­ci­ons es pot gau­dir de de­tec­tor d’an­gle mort, re­co­nei­xe­ment de se­nyals de cir­cu­la­ció, as­sis­tent d’em­bus­sos, en­ce­sa au­to­mà­ti­ca de llums, sis­te­ma de tru­ca­da d’emer­gèn­cia au­to­mà­ti­ca i un llarg et­cè­te­ra.

A l’apar­tat me­cà­nic, el nou Se­at Tar­ra­co apos­ta pel ren­di­ment i l’efi­ci­èn­cia. Dis­po­sa d’una ver­sió amb mo­tor ga­so­li­na 1.5 TSI amb po­tèn­cia mà­xi­ma de 150 CV, cai­xa de can­vis ma­nu­al i trac­ció da­van­te­ra. Una se­go­na op­ció és un bloc 2.0 TSI, que desen­vo­lu­pa 190 CV, can­vi au­to­mà­tic DSG de set ve­lo­ci­tats i trac­ció to­tal 4Dri­ve. En di­è­sel, l’ofer­ta es­tà for­ma­da per dos mo­tors 2.0 TDI, amb po­tèn­ci­es res­pec­ti­ves de 150 i 190 CV. El pri­mer pot por­tar can­vi ma­nu­al i trac­ció da­van­te­ra, o can­vi au­to­mà­tic DSG i trac­ció 4Dri­ve. El mo­del de 190 CV por­ta sem­pre DSG i 4Dri­ve.

Per al seu llan­ça­ment, Se­at ha pre­vist els ni­vells d’aca­ba­ment Sty­le i Xce­llen­ce, com­bi­nats amb un to­tal de vuit co­lors de car­ros­se­ria, i que avi­at es com- 473 cm L/ 100Km

Adop­ta el fu­tur llen­guat­ge dels mo­dels de Se­at i ofe­reix, per pri­me­ra ve­ga­da en un Se­at, set pla­ces

Ofe­reix sen­sa­ció d’es­por­ti­vi­tat i els seus mo­tors ge­ne­ren ele­vat ren­di­ment i efi­ci­èn­cia El nou Se­at Tar­ra­co ar­ri­ba al mer­cat per llui­tar amb una du­ra com­pe­tèn­cia en­tre els tot­ca­mí de mi­da gran i amb capa­ci­tat de set pla­ces. Un im­por­tant rep­te Po­tèn­cia Ni­vell de so­roll Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma Ac­ce­le­ra­ció Pro­gres­si­vi­tat Avan­ça­ment Eco­lo­gia Po­si­ció del con­duc­tor Ac­cés a bord Vi­si­bi­li­tat ex­te­ri­or Co­mo­di­tat In­so­no­rit­za­ció Ha­bi­ta­bi­li­tat Mo­du­la­ri­tat Male­ter Fun­ci­o­na­li­tat Sus­pen­sió Di­rec­ció Frens Can­vi Es­ta­bi­li­tat Con­fort Aplom en rec­ta Ma­ni­o­bra­bi­li­tat Ciu­tat Car­re­te­ra Au­to­pis­ta Equi­pa­ment Aca­bat Ma­te­ri­als Se­gu­re­tat Con­sum 185 CV 195 km/h 9,3 l 547 l 47.500 €

La ver­sió bà­si­ca ga­so­li­na de 150 CV es­tà úni­ca­ment dis­po­ni­ble amb can­vi ma­nu­al i trac­ció da­van­te­ra

Com és lò­gic en un au­to­mò­bil de la se­va mi­da, els mo­vi­ments en zo­nes es­tre­tes no són el seu punt fort 163 CV 200 km/h 6,4 l 445 l 35.200 € 180 CV 205 km/h 7,4 l 560 l 39.114 € ple­ta­ran amb les ver­si­ons FR. L’any 2020 se­rà el torn d’al­tres sis­te­mes de pro­pul­sió al­ter­na­ti­va, com per exem­ple una ver­sió hí­bri­da en­do­lla­ble PHEV de 210 CV, que po­drà re­còr­rer fins a 50 km amb pro­pul­sió elèc­tri­ca 100%.

L’equi­pa­ment del nou Tar­ra­co as­so­leix no­ves co­tes mai vis­tes a la mar­ca es­pa­nyo­la. En res­pos­ta a la crei­xent di­gi­ta­lit­za­ció exis­tent, es­tà equi­pat amb sis­te­ma

In­clou sis­te­ma de tru­ca­da au­to­mà­ti­ca (eCall), as­sis­tent de pre­col·li­sió i de­tec­ció de bol­ca­da Llarg

En el fu­tur s’am­pli­a­rà la gam­ma amb ver­si­ons do­ta­des de tec­no­lo­gi­es de pro­pul­sió al­ter­na­ti­ves El vo­lum útil del male­ter pot am­pli­ar-se fins as­so­lir un mà­xim de 1.920 li­tres

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.