Re­fi­nat i eco­lò­gic

El Ran­ge Sport PHEV com­bi­na un mo­tor de ga­so­li­na de 300 CV amb un al­tre d’elèc­tric de 116 CV

La Vanguardia (Català) - Diners - - PROVA - Fran­cesc Pla

El Ran­ge Ro­ver Sport és un cot­xe ex­qui­sit des del punt de vis­ta de la co­mo­di­tat, el re­fi­na­ment me­cà­nic, la qua­li­tat in­te­ri­or, les pres­ta­ci­ons 4x4 i, fins i tot, del disseny. Pot ser-ho tam­bé des del pris­ma de l’eco­lo­gia? Ve­gem-ho.

El pri­mer ve­hi­cle hí­brid en­do­lla­ble del grup Ja­guar Land Ro­ver és aquest Ran­ge Sport P400e, un SUV gran que su­pera les du­es to­nes i mit­ja de pes i té una ae­ro­di­nà­mi­ca poc fa­vo­ra­ble. Com­bi­na un mo­tor de ga­so­li­na de qua­tre ci­lin­dres amb tur­bo de 300 CV amb un al­tre d’elèc­tric de 116 CV. La po­tèn­cia con­jun­ta és de 404 CV i Ran­ge Ro­ver as­se­gu­ra que l’au­to­no­mia elèc­tri­ca ho­mo­lo­ga­da és de 51 km. Pe­rò al ser un ve­hi­cle pe­sat i vo­lu­mi­nós, a l’ho­ra de la ve­ri­tat és di­fí­cil cir­cu­lar ex­clu­si­va­ment amb el mo­de elèc­tric sen­se que ha­gi d’apa­rèi­xer so­vint el mo­tor de ga­so­li­na al res­cat.

En su­ma, sí que pot en­ge­gar en pro­pul­sió 100% elèc­tri­ca, ma­ni­o­brar en un apar­ca­ment o re­cór­rer cer­ta dis­tàn­cia a la car­re­te­ra, pe­rò di­fí­cil­ment acon­se­gui­rem la xi­fra que anun­cia el fa­bri­cant. En qual­se­vol cas, hau­rem de trac­tar l’ac­ce­le­ra­dor amb sum­ma su­a­vi­tat per mou­re’ns en mo­de ze­ro emis­si­ons.

Pas­sa el ma­tei­xam­bel con­sum anun­ci­at de 2,8 li­tres de mit­ja. Di­fí­cil, per no dir im­pos­si­ble, acon­se­guir-ho.

A la car­re­te­ra, a rit­me nor­mal, i evi­tant ac­ce­le­rar en ex­cés, el con­sum se si­tua en­tre els vuit i nou li­tres. Fins i tot una mi­ca més quan la ba­te­ria s’es­go­ta. En qual­se­vol cas, és un con­sum ajus­tat con­si­de­rant les ele­va­des pres­ta­ci­ons i tot el pes que ha de des­pla­çar.

La ba­te­ria té 13,1kWh­de capa­ci­tat i es­tà ins­tal·la­da so­ta el pis del male­ter. El temps ne­ces­sa­ri per fer una càr­re­ga com­ple­ta en un en­doll con­ven­ci­o­nal és d’unes 7.30 ho­res. Si es fa ser­vir un punt de càr­re­ga rà­pid o s’ins­tal·la un sis­te­ma Wall­box al do­mi­ci­li, la càr­re­ga es pot fer-se en 2.45 ho­res.

Sis­te­mes de con­duc­ció

El con­duc­tor del Ran­ge Ro­ver Sport PHEV pot ele­gir en­tre dos sis­te­mes de con­duc­ció: el mo­de Pa­ra­llelHy­brid, que és la pre­de­ter­mi­nat, i en la qual ac­tu­en els dos mo­tors; i l’ex­clu­si­va­ment elèc­tric, EV, en el qual s’apro­fi­ta no­més la ba­te­ria elèc­tri­ca. Sem­pre que tin­gui càr­re­ga.

En el pri­mer hi ha la pos­si­bi­li­tat d’op­tar per du­es fun­ci­ons de ges­tió de la càr­re­ga: Sa­ve, en el que s’evi­ta que la càr­re­ga de la ba­te­ria si­gui in­fe­ri­or a un ni­vell abans de­ter­mi­nat i el Pre­dic­ti­ve Energy Op­ti­mi­sa­ti­on (PEO), en el qual, en fun­ció del re­cor­re­gut i amb les da­des del GPS, es de­ter­mi­na el fun­ci­o­na­ment d’un o un al­tre mo­tor se­gons el tra­çat.

Aquest sis­te­ma elec­trò­nic per­met adap­tar-se a qual­se­vol ter­reny i si­tu­a­ció com­pro­me­sa d’ad­he­rèn­cia

Gra­e­lla es­ti­lit­za­da, fars més es­trets, no­ves llan­tes o pa­ra-xocs re­no­vat. El Ran­ge Sport té un as­pec­te im­pe­ca­ble

Gran i pe­sat, di­fí­cil­ment po­drem re­cór­rer els 51 km que anun­cia la mar­ca bri­tà­ni­ca Land Ro­ver

Les ba­te­ri­es res­ten capa­ci­tat al male­ter, que es con­for­ma amb 446 li­tres da­vant els 522 del Ran­ge Sport nor­mal El punt de re­càr­re­ga es tro­ba a la part dre­ta de la gra­e­lla del ve­hi­cle, dar­re­re de l’em­ble­ma de Ran­ge Ro­ver.

L’apa­ri­ció d’aques­ta ver­sió hí­bri­da coin­ci­deix amb l’ac­tu­a­lit­za­ció es­tè­ti­ca i d’equi­pa­ment del Ran­ge Ro­ver Sport. Amb una imat­ge més di­nà­mi­ca, el fron­tal des­ta­ca per mun­tar uns fars led Pi­xel-la­ser in­tel·li­gents, una rei­xe­ta redis­se­nya­da i un nou pa­ra-xocs amb un per­fil més agres­siu.

A l’in­te­ri­or in­cor­po­ra el nou sis­te­ma d’in­fo­en­tre­te­ni­ment Touch Pro Duo amb du­es pan­ta­lles tàc­tils de 10 pol­za­des i al­ta de­fi­ni­ció. S’ha mi­llo­rat la con­nec­ti­vi­tat del ve­hi­cle amb fins a 14 punts de càr­re­ga, in­clo­ent un en­doll do­mès­tic per re­car­re­gar els or­di­na­dors por­tà­tils i al­tres dis­po­si­tius.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.