El re­torn d’un mi­te

Hon­da re­cu­pe­ra un mo­del icò­nic que man­té un atrac­tiu es­til de mo­to clàs­si­ca atem­po­ral

La Vanguardia (Català) - Diners - - MOTOS - Al­bert Al­si­na

A Hon­da con­ti­nu­en de ce­le­bra­ció. Des­prés de pre­sen­tar una no­va edi­ció de la mí­ti­ca Monkey, ara és el torn de la Su­per Cub C125, una ver­sió re­no­va­da d’una al­tra mo­to icò­ni­ca de la qual s’han ve­nut més de 100 mi­li­ons d’uni­tats. Gai­re­bé res.

Ide­a­da i dis­se­nya­da per Soic­hi­ro Hon­da i Takeo Fu­ji­sawa du­rant el desè ani­ver­sa­ri d’Hon­da, és un dels ve­hi­cles de mo­tor més ve­nuts del món. D’aques­ta ma­ne­ra, l’Hon­da Su­per Cub C100 va veu­re la llum el 1958 amb l’ob­jec­tiu de po­sar al car­rer una ei­na útil per al trans­port de per­so­nes, pe­rò que, al seu torn, tin­gués la capa­ci­tat de brin­dar di­ver­sió a la gent que en tin­gués una.

Ha plo­gut molt des d’ales­ho­res, sei­xan­ta anys con­cre­ta­ment, i va ser du­rant l’any pas­sat quan es va fa­bri­car la uni­tat 100 mi­li­ons con­ver­tint-la en el ve­hi­cle de mo­tor més po­pu­lar de la his­tò­ria.

Una fi­ta i un­mi­te que es man­té viu al llarg del temps, i sem­pre comp­tant amb uns atri­buts que re­flec­tei­xen la se­va per­so­na­li­tat grà­ci­es a un es­til, una fi­a­bi­li­tat i una fun­ci­o­na­li­tat vi­vaç i sen­se fis­su­res.

Ara, el 2018, la mar­ca de l’ala dau­ra­da es treu de la mà­ni­ga una mo­der­na adap­ta­ció d’aquest­mo­del tan lle­gen­da­ri, per con­ti­nu­ar es­cri­vint nous capí­tols de la se­va his­tò­ria. I ho fa amb la ment po­sa­da en apor­tar po­si­ti­vi­tat a la vi­da di­à­ria dels usu­a­ris, per­me­tent des­pla­çar-se de for­ma cò­mo­da i ver­sà­til amb un som­riu­re a la bo­ca.

La lle­gen­dà­ria mo­to del 1958 va néi­xer com a ele­ment útil i di­ver­tit

En­trant en de­tall, l’Hon­da Su­per Cub C125 man­té la se­va imat­ge sen­se des­vi­ar-se del mo­del clàs­sic, pe­rò amb un aug­ment de po­tèn­cia i pa­rell grà­ci­es a la in­cor­po­ra­ció del mo­tor de 125 cc de qua­tre temps, amb em­bra­gat­ge cen­trí­fug au­to­mà­tic, adap­tat a aquest aug­ment de po­tèn­cia i amb can­vis de mar­xa ul­tra­su­aus i si­len­ci­o­sos.

Aques­ta no­vaHon­da té un bas­ti­dor d’acer op­ti­mit­zat amb un equi­li­bri de ri­gi­de­sa ex­tra­or­di­nà­ria per ob­te­nir una fa­ci­li­tat de con­duc­ció sen­se pa­rió. A més, dis­po­sa de sus­pen­si­ons de més re­cor­re­gut, llan­tes de 17 pol­za­des d’alu­mi­ni i un fre de disc da­van­ter amb un com­por­ta­ment molt fi­a­ble.

Els grups òp­tics i l’es­ca­pa­ment han can­vi­at per con­ver­tir-se en ele­ments mo­derns i ac­tu­a­lit­zats, pe­rò se­guint l’es­tè­ti­ca re­tro. Les llan­tes de ra­dis ara són d’ali­at­ge d’alu­mi­ni cro­ma­des, i in­clou un fre de disc da­van­ter as­so­ci­at a un tam­bor en l’eix poste­ri­or.

La pa­re­lla d’amor­ti­dors poste­ri­ors ocults ha que­dat re­al­ment

Bar­re­ja una imat­ge atem­po­ral amb un toc mo­dern i mol­ta tec­no­lo­gia

bé, i el con­junt imi­ta les ide­es del mo­del ori­gi­nal fins i tot a la pa­le­ta de co­lors de gri­sos i blaus amb se­ient ver­mell.

Es com­ple­ta amb una il·lu­mi­na­ció led i, per si fos poc, se li afe­geix la fun­ci­o­na­li­tat di­à­ria grà­ci­es a l’smart key (clau in­tel·li­gent). Es­tà dis­po­ni­ble en du­es com­bi­na­ci­ons de co­lor, azul nil­ta­va per­la­do i ro­jo ne­bu­la per­la­do, i a un preu de 3.650 eu­ros.

Pro­va de la im­por­tàn­cia que Hon­da ha ator­gat a un mo­del tan re­pre­sen­ta­tiu és el fet de re­bre el lo­go­tip ro­dó tri­di­men­si­o­nal de la mar­ca, re­ser­vat per als mo­dels his­tò­rics de la fir­ma ja­po­ne­sa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.