Con­duc­tor pre­vin­gut

La Vanguardia (Català) - Diners - - MOTOS - Ju­rat del Cot­xe de l’Any a Eu­ro­pa

Com si es trac­tés del can­vi de ro­ba de­ter­mi­nat per la da­va­lla­da de tem­pe­ra­tu­res de l’hi­vern, se­ria mag­ní­fic que tots els con­duc­tors tin­gues­sin la sen­si­bi­li­tat de vet­llar per certs as­pec­tes re­la­ci­o­nats amb el fred que afec­ten els seus ve­hi­cles. Si vos­tè és una per­so­na pre­vin­gu­da i vol re­bai­xar dràs­ti­ca­ment les pos­si­bi­li­tats de pa­tir con­tra­temps me­cà­nics du­rant l’èpo­ca de l’any­menys fa­vo­ra­ble per cir­cu­lar per car­re­te­ra, se­guei­xi els sim­ples con­sells que ve­nen a con­ti­nu­a­ció.

Quan el ter­mò­me­tre va a la bai­xa re­sul­ta molt con­ve­ni­ent re­vi­sar certs as­pec­tes vi­tals dels ve­hi­cles. Per una part, és im­pres­cin­di­ble que un­me­cà­nic cer­ti­fi­qui l’es­tat de càr­re­ga de la ba­te­ria, ja que es veu­rà sot­me­sa a un es­forç ti­tà­nic a cau­sa de les po­ques ho­res de llum i a les exi­gèn­ci­es de les en­ge­ga­des en fred. Ai­xí ma­teix, tam­bé és fo­na­men­tal com­pro­var tant el des­gast de la ban­da de ro­dat­ge dels pneu­mà­tics com si les se­ves pres­si­ons es cor­res­po­nen amb els pa­rà­me­tres acon­se­llats pel fa­bri­cant.

Un al­tre bon con­sell que hau­ri­en de se­guir els con­duc­tors pre­vin­guts, i es­pe­ci­al­ment a l’hi­vern, és por­tar el di­pò­sit de com­bus­ti­ble a ple­na càr­re­ga (o el con­junt de ba­te­ri­es al­mà­xim si par­lem d’un cot­xe elèc­tric), fac­tor es­sen­ci­al per dis­po­sar de ca­le­fac­ció si sor­gei­xen pro­ble­mes. Re­co­ma­na­ble tot l’any és ne­te­jar el con­junt d’il·lu­mi­na­ció i els vi­dres amb fre­qüèn­cia, la mi­llor for­ma de ga­ran­tir bo­na vi­si­bi­li­tat i fo­men­tar que el nos­tre cot­xe si­gui vist pels al­tres.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.