El Na­dal ar­ren­ca amb la pres­sió del ‘black fri­day’

Les pro­mo­ci­ons si­tu­en el pres­su­post fa­mi­li­ar per a la gran cam­pa­nya del con­sum en­mí­nims de la dè­ca­da

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Aint­za­ne Gas­te­si Bar­ce­lo­na

El black fri­day ja és ofi­ci­al­ment l’ar­ren­ca­da de la cam­pa­nya de Na­dal, el gran mo­ment de l’any per al sec­tor del co­merç i del gran con­sum. Du­rant les set set­ma­nes que pas­sen en­tre el 19 de no­vem­bre (ar­ren­ca­da de la ver­sió es­pa­nyo­la, la­blackwe­ek) iel6de­ge­ner, s’hi ju­guen els comp­tes de l’any bo­na part de les em­pre­ses del sec­tor co­mer­ci­al, de la mo­da, de l’elec­trò­ni­ca i de l’ali­men­ta­ció. I els efec­tes del black fri­day, que­co­men­ça a con­so­li­dar-se, en­ca­ra no són pre­dic­ti­bles per a bo­na part del sec­tor. La gran in­còg­ni­ta és si se­rà l’ar­ren­ca­da d’una cam­pa­nya na­da­len­ca molt bo­na, com­va pas­sar l’any pas­sat, o si se­rà com­la de fa dos anys, quan des­prés de l’em­patx­del­black­fri­dayes­van­res­sen­tir les ven­des del pont de desem­bre, que tra­di­ci­o­nal­ment con­cen­tra­va bo­na part de les ven­des. “Al fi­nal, qua­tre di­es forts no po­den com­pen­sar les ven­des de 15 di­es de­de­sem­bre”. Ésu­na­re­fle­xi­ó­que re­pe­tei­xen di­ver­sos agents del sec­tor, tant de grans ope­ra­dors com­de bo­ti­gues in­de­pen­dents.

“Ve­iem que el black fri­day, en bo­na part, es­tà es­pre­ment el Na­dal”, apun­taB­ru­noRo­drí­guez, so­ci de De­loit­te i res­pon­sa­ble de

CIMMERIAN / GETTY

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.