Re­gals

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Es­tre­lla del ‘black fri­day’ L’elec­trò­ni­ca i la mo­da són les du­es ca­te­go­ri­es de re­gal que apro­fi­ta més el con­su­mi­dor du­rant la cam­pa­nya d’abans de Na­dal; Me­dia Markt, un dels ope­ra­dors més agres­sius du­rant la cam­pa­nya, as­se­gu­ra que les vi­si­tes als seus cen­tres co­mer­ci­als van aug­men­tar un 14% res­pec­te a les de l’any pas­sat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.