Me­nú

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Men­jar i fa­mí­lia

L’ali­men­ta­ció su­po­sa un 30% de la des­pe­sa fa­mi­li­ar per Na­dal, una quo­ta que es man­té els úl­tims anys; mal­grat que la pe­ne­tra­ció en lí­nia és més bai­xa que en al­tres àre­es (un 10%) se­gons l’es­tu­di de De­loit­te, un 26% dels con­su­mi­dors com­pra­ran al­gun pro­duc­te ali­men­ta­ri per in­ter­net

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.