En lí­nia

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Un 27% del pres­su­post

La par­ti­da de vi­at­ges és l’úni­ca que es di­vi­deix equi­ta­ti­va­ment en­tre els ca­nals fo­ra de lí­nia i en lí­nia; aquest úl­tim és el que creix més, i ja su­po­sa més d’un 27% del pres­su­post to­tal; la fa­ci­li­tat per com­pa­rar preus i l’es­tal­vi de temps són els dos prin­ci­pals ‘dri­vers’ del con­su­mi­dor per in­ter­net

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.