Tor­na la llis­ta de la com­pra

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

l’es­tu­di de con­sum na­da­lenc. I afe­geix: “La cam­pa­nya s’allar­ga i pres­si­o­na els mar­ges del sec­tor, mal­grat que es tra­du­eix en con­trac­tes­més llargs pel que fa a ocu­pa­ció”.

Les da­des de ven­des del black fri­day va­ri­en per sec­tors, per ca­nals iper­la­mi­da­de­le­s­em­pre­ses, i os­cil·len en­tre l’aug­ment d’un 4% de les ven­des de les em­pre­ses que for­men part de Co­mer­tia i l’aug­ment d’un 33% de l’e- com­mer­ce de l’elec­trò­ni­ca de gran con­sum, pas­sant pel 16% que va apun­tar aques­ta set­ma­na la di­rec­to­ra ge­ne­ral­deCo­merç­de­laGe­ne­ra­li­tat, Munt­sa Vi­lal­ta, en re­la­ció amb la cam­pa­nya a Ca­ta­lu­nya. El tràn­sit per als vi­a­nants dels cen­tres ur­bans de les prin­ci­pals ciu­tats es­pa­nyo­les va aug­men­tar un 1,83%, men­tre que el 2017 va aug­men­tar prop d’un 7%, se­gons da­des deTC Group So­lu­ti­ons. Bar­ce­lo­na va re­gis­trar una mit­ja­na de 6.932 vi­a­nants di­a­ris, una xi­fra que es va dis­pa­rar fins a 8.048 vi­a­nants di­ven­dres amb un in­cre­ment d’un 3,79%.

Se­gons di­ver­sos ope­ra­dors con­sul­tats –la­ma­jo­ria són re­ti­cents a re­ve­lar da­des con­cre­tes– “di­ven­dres les ven­des van ser ex­tra­or­di­nà­ri­es, di­jous van ser bo­nes i la res­ta de di­es una mi­ca més bo­nes del que és nor­mal”. El ba­lanç de Me­dia Markt, un dels prin­ci­pals im­pul­sors de la jor­na­da pro­mo­ci­o­nal a Es­pa­nya, apun­ta­va a un in­cre­ment de les ven­des d’un 170% res­pec­te a un dia nor­mal i, amit­ja jor­na­da, la pre­vi­sió era ar­ri­bar a 2,4 mi­li­ons de vi­si­tes fins i tot a les 86 bo­ti­gues de la ca­de­na de pro­duc­tes d’elec­trò­ni­ca de con­sum en­tre di­marts i diu­men­ge, co­sa que re­pre­sen­ta un in­cre­ment de tràn­sit –no de ven­des– d’un 14% res­pec­te al black fri­day del 2017.

Per la se­va part, la ca­de­na Ba­se Be­ni­to Sports, amb set es­ta­bli­ments pro­pis, va­lo­ra molt po­si­ti­va­ment la jor­na­da de di­ven­dres, “amb un in­cre­ment de ven­des d’un 28% res­pec­te a l’any pas­sat”, tot i que du­rant la black we­ek les ven­des es van man­te­nir sem­blants a les del 2017. “En ge­ne­ral, va se­ru­na­set­ma­na­du­ra, ja­que­els cli­ents es­pe­ren el black fri­day”, ex­pli­quen des de l’em­pre­sa. Una al­tra re­fle­xi­ó­dels res­pon­sa­bles­de l’em­pre­sa és que les com­pres s’han cen­trat més en au­to­con­sum que en re­gals avan­çats de Na­dal.

“És cert que du­rant el black fri­day es ven­més del que és nor­mal, pe­rò mol­tes ope­ra­ci­ons ca­ni­ba­lit­zen les ven­des tant dels di­es an­te­ri­ors­com­dels­di­es­pos­te­ri­ors”, as­se­nya­la Jo­an Cal­bet, pre­si­dent de l’as­so­ci­a­ció co­mer­ci­al Re­tail­cat, que creu que tot el sec­tor co­mer­ci­al s’ha de re­plan­te­jar la cam­pa­nya na­da­len­ca in­cor­po­rant-hi el black fri­day com a ele­ment fo­na­men­tal. “El co­merç, so­bre­tot els que mo­uen menys vo­lum, s’ha de re­plan­te­jar part de l’es­tra­tè­gia; du­rant aques­tes cam­pa­nyes cur­tes el que hi ha és un es­forç ex­tra­or­di­na­ri, tant en el punt de ven­da amb as­sor­ti­ment i per­so­nal com en el sec­tor lo­gís­tic per a la ven­da en lí­nia, que és di­fí­cil de su­por­tar pera­em­pre­ses­més­pe­ti­tes”, ar­gu­men­ta. I tot ple­gat, amés, am­bu­na re­duc­ci­ó­del­mar­ge­e­nun­mo­ment in­ten­siu de con­sum. “Es­pe­rem una­bo­na­cam­pa­nya. El sec­tor es­tà ben pre­pa­rat, s’ha re­for­çat i aquest any el ca­len­da­ri és fa­vo­ra­ble per­què abans de ca­da dia fes­tiu hi ha un cap de set­ma­na”, apun­taCal­bet de ca­ra aNa­dal.

El cert és que les cam­pa­nyes de pro­mo­ció prè­vi­es a la cam­pa­nya na­da­len­ca –abans del black fri­day, cal te­nir-ho pre­sent, el sec­tor ja co­men­ça­va a avan­çar les re­bai­xes a desem­bre– han cau­sat una re­duc­ció gra­du­al del pres­su­post fa­mi­li­ar des­ti­nat a les fes­tes. L’es­tu­di de con­sum na­da­lenc deDe­loit­te, la prin­ci­pal re­fe­rèn­cia per sa­ber les pre­vi­si­ons dels ciu­ta­dans de ca­ra a la cam­pa­nya, si­tua en 601 eu­ros la pre­vi­sió de des­pe- sa mit­ja­na per fa­mí­lia aquest Na­dal, la mi­llor de to­ta la dè­ca­da i molt allu­nya­da dels 950 eu­ros de des­pe­sa pre­vis­ta que es va re­gis­trar el 2007, abans de la cri­si.

“Els anys de la cri­si van pro­vo­car can­vis ir­re­ver­si­bles en el con­su­mi­dor”, as­se­nya­laB­ru­noRo­drí­guez, so­ci de De­loit­te. “D’una ban­da, la com­pra ra­ci­o­nal s’im­po­sa a l’emo­ci­o­nal; afron­tem el Na­dal amb una llis­ta de la com­pra, quan du­rant els anys de la­bom­bo­lla la gent ar­ri­ba­va a em­pe­nyo­rar­se per com­prar re­gals”, diu. “De l’al­tra, el pres­su­post es re­du­eix per­què les ofer­tes i pro­mo­ci­ons han ir­rom­put amb for­ça en la cam­pa­nya na­da­len­ca des de fa anys, am­bel black fri­day­co­ma co­lo­fó”, afe­geix Ro­drí­guez. Se­gons l’es­tu­di de De­loit­te, un 11,3% dels en­ques­tats fa­rà la ma­jo­ria de les com­pres de re­gals du­rant el black fri­day, res­pec­te del 8,7% de l’any pas­sat. Un 77% dels con­su­mi­dors es­pa­nyols te­ni­en pre­vist fer al­gu­na com­pra du­rant el black fri­day i més d’un 28% pen­sa­ven gas­tar-se mésd’una ter­ce­ra­part del pres­su­post en la jor­na­da pro­mo­ci­o­nal.

“Per molt­bé­que­va­gin les co­ses, per­molt bé que es ve­gi la si­tu­a­ció eco­nò­mi­ca, aquests dos ele­ments di­fí­cil­ment can­vi­a­ran; al con­tra­ri, la ven­da en lí­nia els ac­cen­tua per­què­per­met te­nir mol­ta­mé­sin­for- ma­ció i com­pa­rar preus a temps re­al”, afe­geix el con­sul­tor de De­loit­te.

Se­gons aquest in­for­me, un 27% de­la des­pe­sa na­da­len­ca se­rà a tra­vés del ca­nal en lí­nia, co­sa que re­pre­sen­ta un 5,8% més que la pas­sa­da cam­pa­nya. El pres­su­post en re­gals acu­mu­la un33%, en vi­at­ges un50% i en­lleu­reun17%. Enl’ali­men­ta­ció, un 10% es fa­rà a tra­vés d’in­ter­net, un punt més que la cam­pa­nya de l’any pas­sat.

Aquest any, a més, s’hi afe­geix un nou fac­tor d’in­cer­te­sa, se­gons ex­pli­ca l’ex­pert­deDe­loit­te. “L’es­tu­di re­ve­lau­nop­ti­mis­me­més­mo­de­rat pel que fa a les pre­vi­si­ons d’es­ta­bi­li­tat per al 2019, que des­cen­dei­xen més de 8 punts res­pec­te a l’any pas­sat [72,6%]”. La in­cer­te­sa po­lí­ti­ca i la re­per­cus­si­ó­que­tin­drà­enl’eco­no­mia tor­na a ca­lar en l’ànim dels con­su­mi­dors eu­ro­peus. A més d’Es­pa­nya, bai­xen els pres­su­pos­tos d’Ale­ma­nya (de484a476 eu­ros), Por­tu­gal (de 414 a 390 eu­ros) i Rús­sia (de 339 a 284 eu­ros). En can­vi, aug­men­ta la des­pe­sa pre­vis­ta del Reg­ne Unit (de 614 a 646 eu­ros), Po­lò­nia (de 257 a 323 eu­ros) i Ità­lia (de 529 a 541 eu­ros). En el glo­bal de pa­ï­sos, el pres­su­post aug­men­ta un eu­ro, fins a 456 eu­ros.

SOPA IMAGES / GETTY

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.