Rè­cord de con­trac­tes i au­ge de la lo­gís­ti­ca

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

El gruix del sec­tor co­mer­ci­al i del gran con­sum i tam­bé la lo­gís­ti­ca s’han re­for­çat per a la cam­pa­nya de Na­dal més llar­ga. Se­gons la con­sul­to­ria Rands­tad, du­rant la cam­pa­nya es fir­ma­ran­més de 400.000 con­trac­tes per pri­me­ra ve­ga­da en la his­tò­ria del mer­cat es­pa­nyol, dels quals prop de 30.000 van ser du­rant el ‘black fri­day’. Els per­fils lli­gats a la ven­da en lí­nia són els més de­ma­nats del sec­tor: trans­port i lo­gís­ti­ca, em­pa­que- ta­dors, mos­sos de ma­gat­zem, te­le­o­pe­ra­dors i per­so­nal per a l’aten­ció al cli­ent. MRW, un dels pri­mers ope­ra­dors lo­gís­tics, ha re­for­çat la plan­ti­lla amb més de 2.000 per­so­nes per a un aug­ment de l’ac­ti­vi­tat d’un 11%.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.