EL CEREBRO DEL INVERSOR Pe­dro Ber­me­jo i Luis Gar­cía

La Vanguardia (Català) - Diners - - LLIBRES -

Pirá­mi­de Ma­drid, 2018 278 p. | Pa­per 17 €

La neu­ro­ci­èn­cia es­tà can­vi­ant el pano­ra­ma eco­nò­mic: mos­tra que els és­sers hu­mans pre­nem les nos­tres de­ci­si­ons fi­nan­ce­res de ma­ne­ra molt més emo­ci­o­nal i menys ra­ci­o­nal del que l’ho­mo eco­no­mi­cus pro­me­tia. A l’ho­ra d’in­ver­tir hi in­ter­ve­nen una gran quan­ti­tat de fac­tors in­cons­ci­ents: el que­hem­vis­cu­te­nels­mo­ments­pre­vis a de­ci­dir im­por­ta, tam­bé imi­tar els al­tres, i ens dei­xem in­fluir més per les per­so­nes atrac­ti­ves. Aquest lli­bre­ex­pli­ca­a­llò­que­ens­diu­la­neu­ro­ci­èn­cia de com ens en­fron­tem a les de­ci­si­ons eco­nò­mi­ques.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.