EL MÉTODO BULLET JOURNAL Ry­der Car­roll

La Vanguardia (Català) - Diners - - LLIBRES -

Pla­ne­ta

Bar­ce­lo­na, 2018

316 p. | Pa­per 15,90 € | e-bo­ok, 9,99 €

Un sis­te­ma d’or­ga­nit­za­ció que no­més re­que­reix una lli­bre­ta i un bo­lí­graf. Un sis­te­ma ano­me­nat Bullet Journal i cre­at per un es­tu­di­ant a qui ha­vi­en di­agnos­ti­cat als vui­tan­ta Tras­torn deDè­fi­cit d’Aten­ció. Ve­ial’aten­ció dels seus com­panys men­tre ell vo­la­va i va co­men­ça­ra in­ven­tar trucs d’or­ga­nit­za­ció en la se­va an­ti­qua­da­lli­bre­ta­de­pa­per­pe­ra­con­se­guir or­ga­nit­zar la ment im­pa­ci­ent, ata­ba­lar-se­meny­si­ser­més­pro­duc­tiu mit­jan­çant un sis­te­ma ana­lò­gic en una era di­gi­tal amb un flux d’im­pac­tes im­pa­ra­ble.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.