L’ori­gen de la de­mo­crà­cia

La Vanguardia (Català) - Diners - - LES CLAUS DEL PODER -

Se­gons es diu en de­ter­mi­nats cer­cles del po­der, als po­lí­tics se’ls deu ha­ver obli­dat que els pres­su­pos­tos van ser els que van do­nar ori­gen a la de­mo­crà­cia. Es trac­ta de de­fi­nir el que ca­das­cú apor­ta a la co­mu­ni­tat i en què es gas­ta. Tal com va dir Marc Tul·li Ci­ce­ró fa 2.067 anys: “El pres­su­post ha d’equi­li­brar-se, el Tre­sor ha de ser re­a­pro­vi­si­o­nat, el deu­te pú­blic ha de ser dis­mi­nu­ït, l’ar­ro­gàn­cia dels fun­ci­o­na­ris pú­blics ha de ser mo­de­ra­da i con­tro­la­da, i l’aju­da a al­tres pa­ï­sos ha d’eli­mi­nar-se per­què Ro­ma no fa­ci fa­lli­da. La gent ha d’apren­dre no­va­ment a tre­ba­llar, en lloc de viu­re a cos­ta de l’Es­tat”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.