Tau­la ro­do­na

La Vanguardia (Català) - Diners - - FÒRUMS -

Di­rec­tius d’em­pre­ses na­ci­o­nals i mul­ti­na­ci­o­nals coin­ci­dei­xen en l’ele­vat ni­vell in­ves­ti­ga­dor a es­ca­la mun­di­al que té Es­pa­nya i que su­po­sa una gran ba­se per po­ten­ci­ar al mà­xim el seu desen­vo­lu­pa­ment

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.